< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie v r. 1988

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie arcibiskupa Stanislava Zvolenského zúčastnil na slávnosti k 30. výročiu sviečkovej manifestácie. Na podujatí hovoril aj s bývalým prezidentom SRN Joachimom Gauckom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 28.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

viac

SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

 

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb 2018 v Pondelku

V piatok 2. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti obecného úradu v Hrnčiarskej Vsi konal ekumenický Svetový deň modlitieb za ženy v štáte Surinam.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok − Hrnčiarska Ves | 8.3.2018

viac

Predsedníctvo ECAV sa stretlo s arcibiskupom Babjakom

Predsedníctvo ECAV na Slovensku 16. februára 2018 na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka navštívilo Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.2.2018

viac

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku rokovali v Badíne

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR sa uskutočnilo 13. februára 2018 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2018

viac

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Na pozvanie Rádu sestier Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikach sa v dňoch 18. − 19. 1. 2018 uskutočnila návšteva vedenia Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci v tejto celosvetovo známej kongregácii.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 6.2.2018

viac

Ordinariát a Ústredie EPS sa modlili za jednotu kresťanov

Aj tohto roku sa 24. januára 2018 zišli pracovníci Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby a Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, aby sa podľa vrúcnej túžby svojho Pána modlili za jednotu kresťanov.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 29.1.2018

viac

Ekumenická bohoslužba 2018 sa konala v Bratislave

V nedeľu 14. 1. 2018 sa v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba, na ktorej sa stretli zástupcovia rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

viac

Modlitebné stretnutia v Banskej Štiavnici

Pod biblickým vyznaním „Tvoja pravica, Hospodine, silou preslávená“ (2. kniha Mojžišova 15, 6) sa niesol Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018 od 18. do 25. januára 2018 aj v Banskej Štiavnici.

 

Milan Bartko, zborový kaplán CZ Banská Štiavnica | 25.1.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart