ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 1 -2017

Prvýkrát v tomto roku sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo 10. februára 2017 v Bratislave. Pred zasadnutím sa v modlitebni GBÚ konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžila seniorka Považského seniorátu Eva Juríková.

Úvod pracovnej časti rokovania patril schváleniu zápisnice z ostatného zasadnutia GP v decembri minulého roka, kontrole plnenia uznesení a informáciám o aktivitách Predsedníctva ECAV od minulého zasadnutia GP. Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti venovala otázke petície, ktorou sa niektorí členovia ECAV domáhajú odvolania zborového farára Ivana Muchu a jej medializácii v denníku Pravda. GP k uvedenému prijalo stanovisko, ktoré je publikované na stránke www.ecav.sk.

Zahraničné partnerské cirkvi z Nemecká prispievajú ešte aj teraz, štvrťstoročie po páde železnej opony, finančnými darmi na rozvoj našej cirkvi. Sme im za to povďační a financie, ktoré takto do našej cirkvi prídu, budú použité na najdôležitejšie projekty, ktoré prešli schvaľovacím procesom cez senioráty, dištrikty a generálny hospodársky výbor. Prehľad projektov, ktoré GP odporúča prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung für Osteuropa, spolku Gustav-Adolf-Werk a Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka podporiť, nájdete v tomto prehľade. GP v zmysle štatútu Generálnej podporovne schválilo aj podporu z Podporného fondu GePo pre CZ Podolínec (filiálka Jurské) vo výške 2100,- €.

GP na svojom zasadnutí prerokovalo správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok a odporučilo Synode ECAV, ktorá bude zasadať 16. a 17. júna 2017 v Nimnici, túto správu schváliť.

Na synodu bude predložené aj vyhodnotenie uznesenia z ostatnej synody, ktorá uložila generálnemu hospodárskemu výboru hľadať spôsoby dofinancovávania platov duchovných, prispôsobujúc tento príplatok príplatku najnižšej triedy, ktorým sa dorovnáva plat do výšky minimálnej mzdy. GHV konštatovalo a GP sa s tým stotožnilo, že bez poznania ďalších príjmov duchovných z cirkevných zborov nie je paušálne zvyšovanie mzdy schodnou cestou riešenia problematiky odmeňovania duchovných. S financovaním duchovných súvisí aj návrh na zriadenie Mzdového a penzijného fondu. Keďže ide o zložitú problematiku, GP sa uznieslo, že do budúceho zasadnutia sa využije čas na pripomienkovanie návrhu.

Generálny biskupský úrad oboznámil členov GP o výsledkoch celocirkevných ofier za rok 2016. GP vyzvalo tie CZ, ktoré neodviedli ani výnos z povinne vyhlasovaných ofier, aby tak urobili najneskôr do 31. 3. 2017. Ofery budú predmetom rokovania a kontroly v jednotlivých seniorátov, kam výsledky za rok 2016 budú postúpené.

GBÚ zosumarizoval a na rokovanie GP predložil aj sumárny prehľad čerpania dovoleniek za rok 2016. Aj v nadväznosti na stanovisko Inšpektorátu práce GP uložilo právnemu výboru pripraviť záväzný cirkevnoprávny predpis k pracovnej dobe a čerpaniu dovoleniek. Kým takýto predpis ECAV nebude mať prijatý, platí Zákonník práce ktorý je záväzný tak pre duchovných (zamestnancov), ako aj pre ich nadriadených seniorov, resp. biskupov (ktorí reprezentujú v tomto vzťahu zamestnávateľa).

Predsedníctvo ECAV, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Reformaty, s. r. o., predložilo na zasadnutie GP dva materiály, týkajúce sa správy majetku ECAV. Ide o nové podmienky výkonu správy majetku, kde GP pripomienkovalo a odsúhlasilo znenie zmluvy medzi ECAV a Reformata, s. r. o. Táto zmluva po vyčíslení odmeny za správu bude na znovu predložená na rokovanie na najbližšie zasadnutie GP. Konatelia Reformaty sa cestou Predsedníctva ECAV obrátili na GP aj s požiadavkou na odsúhlasenie vypracovania znaleckých posudkov na niektoré nehnuteľnosti ECAV, ktoré by pri ich eventuálnom odpredali (čo schvaľuje synoda) poslúžili ako jeden zo zdrojov financovania nevyhnutných rekonštrukcií ostatných nehnuteľnosti. Aj k tejto problematike sa GP ešte bude musieť vrátiť.

Predsedníctvo ECAV predložilo do programu rokovania aj niekoľko bodov, ktoré sa týkajú fungovania Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. V presbyterstve za účasti povereného riaditeľa ED Jána Gaspera a predsedníčky správnej rady ED Jany Tomašovičovej chcelo prerokovať otázky týkajúce sa
- realizácie projektu pomoci utečencom,
- prípravy nového štatútu ED,
- plánu zasadnutí ED a
- menovania riaditeľa ED,
avšak vzhľadom na to, že sa poverený riaditeľ, ako aj predsedníčka správnej rady ospravedlnili, preložilo všetky tieto body na budúce zasadnutie a predstaviteľov ED J. Gaspera a J. Tomašovičovú opätovne pozvalo na zasadnutie, ktoré sa bude konať 31. 3. 2017. Na toto zasadnutie odložilo formulovanie záverov aj k bodu
- riešenia podnetov týkajúcich sa Strediska ED v Komárne,
pretože na zasadnutí GP si mohli vypočuť iba stanovisko CZ Komárno, ktoré podnet na prešetrenie podalo a ktoré na zasadnutie GP sa riadne dostavilo. GP zaradilo do programu aj voľby do Revíznej komisie ED SR; za nových členov komisie zvolilo Štefana Sabola a Oľgu Duchovú.

GP sa zaoberalo aj ponukou Univerzitnej knižnice v Bratislave na spoluprácu pri riešení projektu Digitálne pramene – webhardvesting a archivácia e-Born obsahu. Informácie, články a štúdie zverejnené na webovej adrese ECAV sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva a budú takto archivované aj pre budúcnosť.

Na kontrolnom dni projektu „Elektronický informačný systém“ za účasti vedúceho projektu Rastislava Stančeka, ako aj zástupcu dodávateľa software bolo konštatované, že práce na prvej etape vstupujú do záverečnej fázy a k 6. 3. 2017 by malo byť dielo odovzdané. Kompletné softwarové riešenie vo webovom rozhraní bude hotové k 6. 9. 2017.

GP prerokovalo a schválilo aj hospodárenie s majetkom Beckovskej Viesky za minulý rok. Na fonde, ktorý vedie GBÚ, vykazujeme k 31. 12. 2016 celkovú sumu 100 662,25 € (vrátane pohľadávok za poskytnuté pôžičky); tento fond sa navýši o príjem z prenájmu pôdy, ktorý spravuje Reformata, s. r. o., kde bol za minulý rok bol vykázaný zisk pred zdanením 14 316,24 €.

V zmysle platných Zásad ECAV k odmeňovaniu duchovných GP na základe žiadosti farára Jána Šípku GP rozhodlo o uznaní jeho duchovenskej praxe, ktorú vykonával v ECAV v ČR. Generálny biskup Miloš Klátik informoval o náboženskom podujatí, ktoré každoročne pripravuje Matica slovenská pod názvom Národná slávnosť na Devíne (pripomienka príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a výstupu štúrovcov na Devín). Z diskusie vyplynulo, že ak má ísť o ekumenické podujatie, mal by tomu byť prispôsobený aj program bohoslužieb, a nie liturgia podľa jednej z cirkvi registrovaných v SR.

Predsedníctvo vyžiadalo informáciu o situácii v CZ Zlaté Moravce a postupnej konsolidácii podmienok, v ktorých cirkevný teraz pôsobí. GP túto písomnú informáciu vzalo na vedomie.

V rôznom sa potom GP zaoberalo aj problémom, ako sa má cirkev a jej COJ zachovať v obchodných vzťahoch, ak obchodným partnerom je osoba, ktorá sa stane problematickou z hľadiska politického (príslušnosť k hnutiu propagujúcich fašizmus) alebo z hľadiska vieroučného (ak propaguje náboženské učenie vieroučne odlišné od vierouky ECAV). GP sa uznieslo v oboch prípadoch na vypovedaní obchodných a akýchkoľvek iných zmlúv uzatvorených s takýmito subjektmi.

Na záver rokovania GP sa pomodlil zborový farár Ivan Eľko a generálny biskup Miloš Klátik udelil prítomným Áronovské požehnanie.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart