Zlatá konfirmácia v CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky

V CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky sa 26. augusta 2018 uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie v dvorníckom chráme Božom a 3. septembra 2018 v tesárskom chráme Božom.

Konfirmácia je jedným z významných míľnikov v živote človeka. Máloktorému človeku je Pánom Bohom dopriate pripomenúť si túto významnú udalosť po 50 rokoch. Na začiatku služieb Božích prítomných privítal pán farár – administrátor Dušan Hučka.

Tieto dni boli o to radostnejšie, že sa na slávnostiach mohol zúčastniť služobník Boží pán farár Ján Kecer, ktorý pred päťdesiatimi rokmi prvýkrát konfirmoval v Cirkevnom zbore Hontianske Tesáre – Dvorníky. Slová kázňových textov, na ktoré pán farár kázal, boli pre dnešnú dobu veľmi výstižné a povzbudivé. V chráme Božom v H. Tesároch kázal na text Ž 50, 14. 23 a vo Dvorníkoch na text 2Tim 1, 7. Z obidvoch textov veriaci cítili nielen povzbudenie vo viere, ale aj uistenie, že viera v nášho Pána je najsprávnejšou cestou v ich životoch. Kto verí v Boha a kráča v šľapajach Ježiša Krista, nemusí sa báť, lebo taký človek dostáva od Hospodina silu, lásku a rozvahu do všetkých dní.

Pri tejto slávnostnej príležitosti sme nezabudli ani na tých, ktorí sa pobrali z časnosti do večnosti. Uctili sme si ich návštevou cintorína a položením kvetov na hrob. Potom sme sa presunuli do miestneho kultúrneho domu. Veľká vďaka patrí všetkým sestrám, ktoré pomáhali zorganizovať pohostenie, hlavne sestrám Ľudmile Pastuchovej, Anne Murínovej, Anne Meliškovej, Evke Dingovej a Darine Balkovej. Pri tejto slávnosti sme sa cítili veľmi príjemne. Spomínali na udalosti z minulosti a poďakovali sa nášmu Pánovi, že nám dožičil v zdraví sa zúčastniť tohto stretnutia.

Dušan Hučka, farár-administrátor | 7.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart