ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej Trojici, sviatočný deň, kedy si náš národ pripomínal 100. výročie vzniku Československej republiky, bola v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija milosťou sprevádzaná s výnimočným nádychom. Slávnostné služby Božie pri príležitosti POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME sa niesli v znamení vďačnosti, v rámci ktorých bola spoveď s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej a konal sa v poradí tretí Zborový deň s témou Arménsko - prvá krajina na svete, ktorá oficiálne prijala kresťanstvo.
Na úvod Služieb Božích naše budúce konfirmandky položili na stôl Pánov dary svätej večere - nekvasený chlieb, víno a zakrývadlo. Na službách Božích poslúžila zborová farárka Soňa Pichnarčíková, za biblický text si vybrala text proroka Izaiáša 30,23.
Po Službách Božích sa v priestoroch Obecného úradu konalo Zborové popoludnie. Okrem modlitby za dary pokrmov i ruky, ktoré ich pripravili, sestra farárka predstavila prezentáciu a prednášku o prvej kresťanskej krajine Arménsku, ktorú v lete navštívila. Podrobne nás previedla bohatstvom kultúrnych a spoločenských pamiatok, ako aj životom tejto krajiny. Program tohto popoludnia obohatil piesňou zborový spevokol a spoločne sme si zaspievali novú pieseň "Vďaka za priateľstvo". V družných rozhovoroch sme sa v spoločenstve bratov a sestier posilnili vo viere i láske.
Na záver sme sa ako spoločenstvo veriacich sklonili k modlitbám vyprosujúc Božie požehnanie a zborové popoludnie zakončili spoločnou fotografiou. Vďaka Ti Hospodine za všetko, čo si nám zo svojej lásky dal.

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija  | 14.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart