Z vianočných služieb Božích v médiách

Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Rači 24. decembra 2013 odvysielala televízia TA3. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

V kázni na text Iz 7, 10 – 14 brat generálny biskup zdôraznil, že dnešný večer neurobila takým výnimočným a krásnym ľudská fantázia, ale „Božia láska, Boží záujem o človeka, skutočnosť, že sa Boh v plnosti času rozhodol zachrániť svet, ľudí, nás konkrétne, a poslal nám svojho Syna Ježiša Krista“. Práve On je tým najvzácnejším darom Vianoc: „On prichádza k nám aj dnes, aby priniesol lásku, pokoj, porozumenie. ... Vianoce sú tam, kde je Ježiš Kristus uprostred – ako pozvaný Hosť prijatý s láskou, vďakou, úctou a radosťou. On je náš Immanuel – Boh s nami i v nás.“

Liturgoval domáci brat farár Dušan Kováčik a na organe hrala Alena Kováčiková. Do programu služieb Božích prispeli nacvičenou scénkou deti a dorast z CZ ECAV Bratislava-Rača.

Štedrovečerné evanjelické služby Božie z Nového kostola na Legionárskej ulici v Bratislave v priamom prenose odvysielal RTVS – Slovenský rozhlas na Rádiu Regina. Kázal na nich brat senior Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku Boris Mišina, zborový farár Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska.

Na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013 RTVS – Slovenská televízia odvysielala priamy prenos zo slávnostných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Skalici, kde slovo Božie zvestoval generálny biskup Miloš Klátik. V kázni uvažoval nad textom z Tit 2, 11 – 14, najmä nad obsahom slov „... zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom...“. Brat generálny biskup zdôraznil, že na narodenie Ježiša Krista v Betleheme „nemôžeme pozerať ako na dekoráciu, ktorá má dodať vianočnú náladu našim sviatkom, ale ako na udalosť od ktorej závisí naše bytie a nebytie – ako jednotlivcov i ako ľudstva. Božia milosť v Ježišovi Kristovi je tou hybnou silou, ktorá nás zachránila, ktorá nás vychováva, aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žil na tomto svete. Preto sú Vianoce sviatkami lásky, ale aj sviatkami živej nádeje zjavenia sa Božej slávy“.

Na službách Božích liturgovali emeritný biskup Ivan Osuský a domáci zborový farár Peter Švehla; prítomný bol aj ev. a. v. farár v. v. Branislav Kolény. Program služieb Božích doplnila pieseň domáceho spevokolu, báseň a vystúpenie detí.

SOLI DEO GLORIA!

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart