Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE ECAV 2017

V Bardejove-Bardejovských Kúpeľoch sa 18. − 20. októbra 2017 konala Teologická konferencia ECAV na Slovensku na tému „Reformácia a umenie“. Na konferencii pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov.

Evanjelických a. v. duchovných z celého Slovenska privítal v hoteli Alexander generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a oboznámil ich s pripraveným programom. Upozornil aj na nové publikácie z ponuky Tranoscia: „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, zborník zamyslení na cirkevný rok 2017 – 2018 „Hrad prepevný“ a nové vydanie „Starej zmluvy na kazateľni“ od prof. Juraja Bándyho, ako aj CD, ktoré nahrala unikátna Zvonkohra z Košarísk – Priepasného.

Úvodnú pobožnosť na text z 1Mo 1, 31 mal senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martin Chalupka. Reflektoval v nej tému konferencie − umenie − a poukázal na náš svet ako na najväčšie umelecké − Božie stvoriteľské dielo. Zdôraznil však aj význam rôznych druhov umenia v cirkvi a duchovnom živote človeka: „Aby cirkev odovzdávala ďalej posolstvo, ktoré jej Kristus zveril, potrebuje aj umenie. Pretože cirkev má sprístupňovať, ba, nakoľko je to možné, robiť príťažlivou krásu a dobrotu Boha. Práve umenie má schopnosť vyzdvihnúť posolstvo evanjelia a preložiť ho do farieb, tvarov, tónov, ktoré nám pomáhajú, aby sme zažili, videli a počuli Božiu lásku. Preto potrebujeme spisovateľov, básnikov, maliarov, sochárov, architektov, hudobníkov, spevákov aj hercov. Cirkev potrebuje umenie, lebo umelci by mali hľadať skrytý zmysel vecí a ukazovať nám ich.“ Na záver svojho zamyslenia rozšíril chápanie umenia aj na ostatných: „... každý z nás je umelcom, preto každý môže a má stvárniť svoj život aj život sveta okolo seba. Každý z nás je umelcom, pretože môže a má šíriť a podporovať dobro a krásu okolo seba, a to využívaním darov, ktoré sme dostali od Pána Boha. Každý z nás je umelcom, pretože môže a má priniesť vzácne posolstvo o láske, ktorá sa stala človekom. Naplňme vo viere v Krista toto poslanie. Amen.“

S prvou prednáškou s názvom „Keď anjeli, tak takíto!“ vystúpil prof. Dr. Walter Sparn, emeritný profesor na Univerzite v Erlangene, ktorý sa venuje angelológii. Uviedol, že s anjelmi sa často stretávame v rôznych druhoch umenia, a uvažoval nad ponímaním anjelov z biblického pohľadu.

Nasledovala prednáška prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD., na tému „Reformácia a výtvarné umenie“. Prostredníctvom videoprezentácie priblížila uplatnenie výtvarného umenia v cirkvi od tolerančných a artikulárnych kostolov až do súčasnosti. Poukázala na to, že v moderných kostoloch sa oltáre často redukujú na kríž alebo inú symboliku a vyslovila názor, že výtvarné diela by aj dnes mali nachádzať miesto v chrámoch Božích.

Večer prednášal Mgr. Miloslav Gdovin, evanjelický a. v. teológ a dramaturg Oddelenia náboženskej publicistiky RTVS, na tému „Reformácia vo filme a v televízii“. Na úvod premietol 1. diel nového cyklu RTVS „Genius loci“, a to dokument o evanjelickom kostole a evanjelickom kolégiu v Prešove. Potom stručne priblížil históriu filmového umenia aj televízie a televíznej tvorby. Osobitne si všimol filmy, ktoré boli nakrútené o Martinovi Lutherovi – od prvého hraného filmu z roku 1911 až po zatiaľ posledný – film „Luther“ z roku 2003. Premietol z nich ukážky a stručne ich charakterizoval. Upozornil aj na dokumenty, ktoré nakrútila Slovenská televízia, napr. o Leonardovi Stöckelovi, Jurajovi Turzovi, J. M. Hurbanovi a ďalšie.

Večernou pobožnosťou poslúžil seniorálny kaplán POS Radim Pačmár. Zdôraznil, že umenie je vzácny Boží dar, ktorý obohacuje náš život. Je to vzácny Boží dar aj pre vieru a cirkev, čo poznali už pisatelia starozmluvných textov, o čom svedčia i vybrané texty: Ž 8 a Ž 98, 1. „Sme evanjelici, teda verní evanjeliu Ježiša Krista. To má byť rozhodujúce v našom konaní a zmýšľaní. Chceme byť súčasťou sveta − a nielen toho svojho, v ktorom sa cítime bezpeční a chránení múrmi kostolov. Preto nás musí byť počuť vždy, keď sa Božie umenie ničí, keď sa Božie umenie a jeho rôznorodosť potláča zákonmi, silou, mocou,“ vyzval brat kaplán.

Druhý deň konferencie
Štvrtok sa začal rannou pobožnosťou na text 1S 14, 6, ktorú mal Jozef Vereščak, podpredseda Združenia evanjelických duchovných a zborový farár CZ ECAV Poprad-Veľká.

Prednášku „Cithara sanctorum z pohľadu súčasného hymnologického výskumu“ predniesla Mgr. Adriana Grešová, doktorandka na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorá najprv osvetlila dejiny hymnológie a vývin rôznych hudobných foriem a potom predstavila výsledky svojho výskumu spevníka Juraja Tranovského „Cithara sanctorum“, konkrétne jeho prvého vydania z roku 1636.

„Vplyv reformácie na vývoj organovej umeleckej tvorby“ – to bol názov prednášky MgA. Janka Siromu, PhD., ktorý stručne načrtol históriu organa od 3. stor. pred Kr. cez využitie organa na byzantskom dvore v 8. stor. až po renesančný organ okolo r. 1500. Poukázal na prínos Martina Luthera v tejto oblasti, vznik protestantského chorálu a vplyv reformácie na vývoj novej organovej kultúry, čo viedlo k zavedeniu organa ako sprievodného nástroja na službách Božích okolo r. 1600. Na záver prednášky vyslovil niektoré návrhy na povznesenie našej cirkevnej hudby.

Popoludní viacerí účastníci konferencie využili možnosť prehliadky pamätihodností mesta Bardejov, na ktorej ich odborným výkladom sprevádzal zborový farár CZ ECAV Bardejov Ján Velebír.

O 16.00 hod. sa všetci stretli v bardejovskom evanjelickom a. v. chráme Božom. Domáci farár Ján Velebír prostredníctvom videoprezentácie predstavil bardejovský cirkevný zbor, založený v roku 1525, ktorý spolu s fíliami má 3 381 členov, takže je tretím naším najväčším cirkevným zborom. Pozoruhodné je napríklad to, že na štátnych školách učia 33 hodín náboženstva týždenne a majú až 448 žiakov; úspešne pracujú s mládežou po konfirmácii a na krst pripravujú rodičov už pred narodením dieťaťa.

Potom generálny biskup Miloš Klátik pozdravil prítomných a prečítal mená duchovných, ktorí si v tomto roku pripomínajú okrúhle či polookrúhle výročia svojej ordinácie. Predstavil prácu na vinici Pánovej u tých jubilantov, ktorí osobne prišli do Bardejova: Mgr. Jozef Vereščak (30. výročie ordinácie), Mgr. Mária Kováčová (35. výročie ordinácie) a Mgr. Ondrej Koč st. (65. výročie ordinácie). Jubilantom zablahoželali členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku i podpredseda ZED-u Mgr. Jozef Vereščak a odovzdali im spomienkové darčeky. Slávnostné chvíle umocnili organové skladby v podaní Janka Siromu, napríklad Bachovo prelúdium, chorálové variácie na tému piesne Ježiš, moja radosť a ďalšie.

Večernou pobožnosťou poslúžil jeden z jubilantov – Mgr. Ondrej Koč st. Uvažoval nad textom z Mt 6, 22 – 23. Okrem iného povedal, že tí, ktorým bolo dané vidieť svetlo Ježiša Krista a vierou ho poznať, sú povolaní žiť v tomto svetle a slúžiť ním svojim blížnym. „Nie hádky, osočovania, odvolávania, ale láska, pokora a odpúšťanie. Usilujme sa všetci zachovať v sebe Ježišovo svetlo v jasnosti a čistote. Udržiavajme lampu viery, ktorá navonok žiari sviecou oka. A pamätajme, že nikto z nás sám od seba nie je a nemôže byť svetlom...“ Na záver položil otázku: „Máme všetci, ktorí pracujeme na roli Božieho kráľovstva oči, ktoré stále hľadia na Ježiša Krista? Žiaľ, o mnohých platia Ježišove slová: Ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy.“

Večer si duchovní mohli pozrieť film „Luther“ (2003) z nemeckej produkcie, ktorý jeho tvorcovia už v roku 2003 opatrili aj českým a talianskym dabingom.

Tretí deň konferencie
Rannú pobožnosť v piatok mala zborová farárka CZ ECAV Bardejov Anna Velebírová. Na požiadanie generálneho biskupa mimo programu zaspieval zborový farár z Košece Dušan Vaňko i so sprievodom gitary dve svoje piesne o reformácii, ktoré vytvoril pre potrebu práce s deťmi v zbore.

Potom generálny biskup predstavil prof. Dr. Jochena Arnolda, ktorý pôsobí ako evanjelický farár, no je zodpovedný aj za cirkevnú hudbu a učí na Univerzite v Lipsku, kde pripravuje kantorov. Na Valnom zhromaždení SLZ v Namíbii mal na starosti hudobnú zložku podujatia. Prof. Arnold predniesol prednášku s názvom „Božie tóny – úvahy o teológii hudby po stopách Martina Luthera“ spojenú s videoprezentáciou i so spoločnými piesňami, ku ktorým vyzval poslucháčov. Prednáška vyvolala širokú diskusiu najmä na tému kantorskej služby.

V rámci záverečného hodnotenia konferencie viacerí duchovní s uznaním kvitovali výber tohtoročnej témy aj prednášateľov, od ktorých sa dozvedeli veľa zaujímavých a podnetných informácií, ktoré rozšírili ich obzor a poslúžia im v ich práci. Zazneli aj konkrétne návrhy, ktoré by mohli viesť k lepšiemu vzdelávaniu kantorov i cirkevníkov, a tým k pozdvihnutiu hudobného života cirkvi, nakoľko aj hudobná stránka služieb Božích je veľmi dôležitá a vyžaduje si primerane vzdelaných kantorov či dirigentov. Teologická konferencia tak priniesla nielen zaujímavé informácie z oblasti umenia v minulosti aj v súčasnosti, ale otvorila i diskusiu k viacerým otázkam týkajúcich sa života cirkvi v tejto oblasti, ako je napríklad súčasná chrámová architektúra, vzdelávanie kantorov, tvorba spevníkov či hudobná stránka služieb Božích. Dúfame, že mnohé načrtnuté problémy budú rezonovať v ďalších diskusiách a premietnu sa i do praktických riešení na Božiu chválu a oslavu.

Pobožnosťou na text z Ef 5, 25 − 27 na záver Teologickej konferencie ECAV 2017 poslúžil bardejovský zborový farár Ján Velebír. Pred záverečnou modlitbou povedal svoje vyznania: „Mám rád túto cirkev. V posledných troch dňoch na tejto teologickej konferencii ma Pán Boh znovu mocne požehnal. Prijal som veľa radosti, čosi múdrosti aj motiváciu. Som Mu za to vďačný. Považoval by som za dobrý zisk z tejto konferencie, keby sme všetci odtiaľto odišli s takýmto vyznaním: Pane Ježiši Kriste, milujem Tvoju cirkev. Pomôž mi milovať i jej členov, hoci je to občas ťažké. Pane Ježiši Kriste, zmeň ma tak veľmi, aby som bol schopný takej lásky. Amen.“

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart