Výsledky farárskych skúšok 2017

Na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave sa 11. októbra 2017 konali farárske skúšky. Prihlásili sa na ne traja uchádzači z radov našich kaplánov. Úspešnými absolventmi farárskych skúšok 2017 boli ThDr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

Zúčastnení kandidáti sa podrobili pred komisiou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku písomnej a ústnej skúške. Písomný test úspešne absolvovali dvaja uchádzači, ktorí následne absolvovali skúšky v predpísaných predmetoch a dostali svedectvo o farárskej skúške.

Skúšobná komisia pracovala v zložení: predseda komisie: doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. – Dogmatika; členovia: Mgr. Milan Krivda – Katechetika, Mgr. Slavomír Sabol – Homiletika, Mgr. Vladimír Ferenčík – Liturgika, Mgr. Radoslav Grega – Pastorálka, PaedDr. Dušan Havrila, PhD. – Cirkevné dejiny, Mgr. art. Marek Mišiak – Cirkevná hudba, prof. ThDr. Juraj Bándy – Praktická exegéza, ThDr. Branislav Dolinský – Etika, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – Cirkevné právo.

Úspešným absolventom blahoželáme a prajeme im, aby ich Pán Boh milostivo viedol a hojne požehnával ich službu na vinici Pánovej.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart