Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

Priamy prenos služieb Božích vysielala RTVS na Jednotke, záznam je možné sledovať z archívu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14121/180942

Na slávnostných službách Božích liturgovali: generálny biskup Ivan Eľko, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, emeritný biskup Igor Mišina, emeritný biskup Július Filo, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, zvolenský zborový farár Ján Mojzsis, petržalská zborová farárka Eva Kolesárová, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina. Sprievodným slovom pri inštalácii poslúžil Peter Mihoč, tajomník biskupa VD. Novozvoleným biskupom sa pri inštalácii prihovoril emeritný biskup Július Filo. Inštaláciu generálneho biskupa a uvedenie do úradu generálneho dozorcu vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.Inštaláciu biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa vykonal generálny biskup Ivan Eľko.

Slávnostnej inštalácie sa zúčastnili predsedníctva dištriktov, seniorátov, členovia generálneho presbyterstva, desiatky evanjelických faráriek a farárov, zástupcovia evanjelických duchovných v OS a OZ SR, predstavitelia domácich registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev, hostia zo zahraničných a partnerských evanjelických cirkví, zástupcovia štátnej správy a Evanjelickej diakonie ECAV. Chrámové spoločenstvo tvorilo viac ako tisíc veriacich z celého Slovenska. Ďalší sledovali prenos služieb Božích na veľkoplošnej obrazovke pred evanjelickým kostolom.

Počas služieb Božích účinkovali spevokoly z cirkevných zborov: Bratislava Dúbravka, Hanušovce nad Topľou, Martin, Nitra, Diakovce, ako aj speváci z Celoslovenského ekumenického speváckeho zboru a komorný súbor. Združené spevokoly dirigoval Ewald Danel. Ako kantor služieb Božích poslúžil Janko Siroma, predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie.

Božie slovo z listu Filipským 2, 1– 4 bolo základom inštalačného príhovoru emeritného biskupa Júliusa Fila, ktorý v úvode zdôraznil, že sme sa tu zišli, aby sme požehnali a vyslali do služby nové predsedníctvo cirkvi a nového brata biskupa pre Západný dištrikt. Emeritný biskup Július Filo zdôraznil, že prvé ustanovenie v cirkevnej ústave sa pri generálnom biskupovi, dištriktuálnom biskupovi a generálnom dozorcovi končí tými istými piatimi slovami. „Je to päť jednoduchých slov. Každý z vás tým, čo robí, má chrániť cirkev a jej jednotu. Áno, každý biskup zabezpečuje, aby sa evanjelium zvestovalo podľa vieroučných zásad. Dozorca dbá o duchovný rast cirkvi. A všetci spolu: chránia cirkev a jej jednotu.“

Emeritný biskup položil potom otázku, ako môžeme byť spoločne spolu s novozvolenými bratmi nástrojom jednoty. Ako znovu v jednote Božích dietok rozvinúť celé spektrum programov evanjelizácie a diakonie na našom Slovensku? Odpoveďou je Pán Ježiš Kristus, v ktorom máme pozvanie k láske, k súcitu a milosrdenstvu a v Duchu Svätom nám bola darovaná jednota spoločenstva. Boží Duch nás cez slová apoštola Pavla pozýva k tomu, aby sme boli jedna duša a jedna myseľ, zmýšľať rovnako. „Vieme sa naučiť zmýšľať rovnako vtedy, keď budeme v pokore a s láskou komunikovať jeden s druhým. Keď sa budeme snažiť pochopiť argumentáciu toho druhého vo svetle Božieho slova..... Rovnaké zmýšľanie a rovnaká láska Božia v Kristovi znamená záujem o ľudí v cirkvi a okolo nás vo svete, o ich problémy a ich nádeje, “dodal emeritný biskup Július Filo. Zároveň je potrebné, aby sme hľadali prospech iných. „Naša duchovná a programová investícia do iných musí rásť, aby svet uveril v Božiu lásku, Božie milosrdenstvo a súcit. To sa dá dielom milosrdnej lásky, svedeckej diakonie k odkázaným na pomoc iných.“

Po vykonaní aktu inštalácie, zložení sľubov a uvedení do úradu boli brat generálny biskup Ivan Eľko a brat dištriktuálny biskup Ján Hroboň požehnaní biskupom VD Slavomírom Sabolom, emeritnými biskupmi Júliusom Filom a Igorom Mišinom, regionálnou biskupkou partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku Dr. Friederike Spenglera zahraničnými biskupmi partnerských a sesterských cirkví. Nasledovala modlitba novoinštalových biskupov. Uvedenie generálneho dozorcu Jána Brozmana do úradu vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa v modlitbe za nových biskupov a generálneho dozorcu prosil o požehnanie pre nové vedenie a o to, aby naša cirkev bola požehnaním pre našu krajinu.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili tiež zahraniční hostia. Reverend Peter Rogness, farár Bratislavského medzinárodného zboru a emeritný biskup, ktorý tlmočil pozdrav od Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike a uviedol, že „tieto služby Božie sú viditeľnou pripomienkou toho, že ste do úradu nevstúpili sami, ale ste podporovaní modlitbami a dobrou vôľou nespočetného množstva spolupracovníkov a členov cirkvi, ktorí vám tento úrad zverili.Tento oblak svedkov, ktorý vás obklopuje, zahŕňa aj vedenie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike.“

Dr. Friederike Spengler, regionálna biskupka partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku vo svojom príhovore zdôraznila, že ako Ježišovi učeníci by sme nikdy nemali zabudnúť na to, že sme tí, ktorí jeme z jedného chleba a pijeme z jedného kalicha.Keďže Pán Ježiš Kristus o sebe hovorí, že je chlieb života, tak je aj znamením všetkého, čo nás duchovne sýti, všetkého, čo nás robí zrelšími a všetkého, čo nás spája, povedala biskupa dr.Friederike Spengler. „Všetkých nás nielen posilňuje, ale aj vedie do spoločenstva. Preto som vám dnes priniesla chlieb. Chlieb, ktorý vám dúfam bude chutiť a posilní vaše spoločenstvo. Jeden chlieb, nie tri. Pretože v jednom chlebe tvoríte jednotu. K tomuto pripájam aj prianie, aby ste prežili radosť vo vašom spoločenstve, posilnili sa a boli požehnali vo všetkom, čo buduje cirkev a slúži k vzájomnej spolupatričnosti.“

Za zahraničných Slovákov sa inštalovaným biskupom a generálnemu dozorcovi prihovoril reverend Dušan Tóth z Kanady, ktorý vyjadril radosť z toho, že môžeme spoločne oslavovať a v modlitbe vysielať nových služobníkov do služby Kristovej. Zároveň to vníma ako veľký medzník, keďže si tento rok Slovensko pripomína tri desaťročia, kedy zhodilo putá komunistickej totality. Novému vedeniu cirkvi adresoval slová: „idete do zápasu s agnosticizmom, pretvárkou, narcizmom. Nech je v tomto ťažkom zápase vašou zbraňou láska. Služba Kristovej cirkvi a jej duchovne smädným veriacim nech vás sprevádza a ctí, tak ako posilňovala apoštolov v prvotnej cirkvi a mnohých statočných služobníkov pred vami. Z tej bohatej studnice vody živej načierajte a štedro rozdávajte, kde je potreba,“ uzavrel Dušan Tóth.

S pozdravmi vystúpil za Konferenciu biskupov Slovenska pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, za ECAV na Slovensku biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a za Ministerstvo kultúry SR riaditeľ cirkevného odboru Ján Juran.

Spoločenstvu veriacich sa potom prihovorili inštalovaní biskupi. Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu povedal: „Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za jeho nezaslúženú milosť, za privilégium aj zodpovednosť byť služobníkmi v úrade biskupov a dozorcu, veľmi túžime po tom a spravíme s Božou pomocou všetko pre to, aby sa naša cirkev prebudila v živej viere, k autentickému kresťanstvu, ktorá je soľou zeme a svetlom sveta, túžime aby, ustupovala formálna zbožnosť,aby sme vrátili ku koreňom našej viery, kresťanskej identity, k Božiemu slovu.“ Keď sa vrátime k Bohu, tak sa vrátime aj k sebe navzájom, k dobrým a láskavým vzťahom, ustúpia nepokoje a rozbroje a príde pokoj a požehnanie, k tomu nech nám Pán Boh pomáha, uzavrel biskup Ján Hroboň.

Generálny biskup Ivan Eľko vo svojom príhovore uviedol príklad apoštola Jána, ktorý keď sa prihováral cirkvi, nazýval ju „Kýriou“, „Paňou“. „Cirkev bola pre Jána krásna a vznešená dáma. Pre nás je – predovšetkým a samozrejme – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku tou krásnou a vznešenou dámou – napriek a navzdory všetkému. Vyznávame jej lásku a veríme v ňu, pretože rovnako veríme vo „svätú cirkev všeobecnú“. Naša krásna pani má tisíce v Krista úprimne veriacich členov, rady horlivo slúžiacich dobrovoľných spolupracovníkov, mnoho zanietených farárov a faráriek. Realizuje množstvo misijných, vzdelávacích, diakonických a komunitných projektov. Má množstvo krásnych budov, impozantné kultúrne dedičstvo. Má vyznávačskú a mučenícku minulosť, pevné ekumenické apoštolské zakotvenie, skvelú reformačnú teológiu, zdravé biblické učenie. Má všetky predpoklady viesť ľudí k životu s Kristom a z Krista a priviesť ich ku spaseniu“, uviedol generálny biskup Ivan Eľko. Zároveň sa poďakoval za prejavenú dôveru v minuloročných voľbách a pozval veriacich k tomu, aby spojili svoju vieru, schopnosti, nadšenie a skúsenosti do spoločnej vízie, aby sa na ECAV na Slovensku stala pekným a bezpečným miestom pre život viery pre čo najviac ľudí v dnešných zložitých časov.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko v závere služieb Božích vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa intenzívne podieľali na príprave slávnosti inštalácie, a to najmä Biskupskému úradu Západného dištriktu, pracovníkom GBÚ ECAV, všetkým organizátorom a účinkujúcim v spevokoloch. Poďakovanie za vyjadrenie podpory novému vedeniu cirkvi svojou účasťou na inštalácií patrí zahraničným hosťom z partnerských, sesterských a protestantských cirkví.

Služby Božie vo vrúcnej, pokojnej a radostnej atmosfére ukončila hymna evanjelickej cirkvi – Hrad prepevný.

Modlitba za inštalovaných: - Generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka - Generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana a - Biskupa Západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa Milá cirkev, teraz sa budeme spoločne modliť za uvedených našich predstaviteľov. Nech aj táto modlitba nás inšpiruje, aby sme sa za našich predstaviteľov (či už na úrovni zborov, alebo vyššie, až celocirkevných) modlievali aj v našich kostoloch aj v našich domácnostiach. Modlime sa:
Milý náš nebeský Otče, prosíme, vypočuj nás v mene Pána cirkvi, Tvojho milovaného Syna!
Vyznávame Ti Pane, že síce sa nazývame Tvojimi deťmi a Božou rodinou, ale sme tak slabí, tak hriešni, často neverní Tebe, zlí a zlyhávajúci. A predsa, Bože, Ty v svojej láske nás povolávaš, aby sme pre Tvoju nesmiernu milosť a odpustenie tvorili kresťanskú cirkev a Tvoj ľud. Chceš, aby sme nie len oznamovali Tvoje Slovo, ale podľa neho žili. Preto Pane, požehnávaj týchto Tvojich nových pracovníkov a našich bratov: generálneho biskupa Ivana, generálneho dozorcu Jána a dištriktuálneho biskupa Jána. Prosíme, nech nás vedú k Tebe tak, aby sme Teba Pane Ježiši milovali nadovšetko a boli Tvojimi svedkami v tomto svete. Nech my, evanjelickí kresťania na Slovensku nie sme príkladom sváru, ale nech z nás vanie Tvoj Duch pokoja. Nech sme požehnaním pre našu krajinu. Cez našich predstavených, Pane, nás uč milovať Teba i blížnych, ba aj našich nepriateľov. Uč nás pokore a odpúšťaniu. Nech vieme potešovať smútiacich, pomáhať a byť slušnými a čestnými a vernými Tebe, Pane. Dávaj týmto bratom múdrych a zbožných spolupracovníkov a takých, ktorí ich budú niesť na modlitbách tak, ako my dnes. Nech práca našich predstavených je Tvojou službou pre naše drahé Slovensko. Posilňuj a žehnaj aj ich milé rodiny.
Tvoje meno oslavujeme a na Teba Hospodine očakávame a v Tebe Pane sa radujeme. Amen.

Boris Mišina osobný tajomník generálneho biskupa

Eva Bachletová, mediálna poradkyňa GBU ECAV, foto: Ľubomír Bechný | 6.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart