Veľký piatok v Kokave nad Rimavicou

Cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Čítaním pašií nás potešili manželia - herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy.

Zvesťou slova Božieho a prislúžením sviatosti Večere Pánovej poslúžil domáci brat farár Vladimír Ticháň. Za základ kázne zvolil Evanjelium podľa Jána 19, 26 − 30, kde Ježiš umierajúci na kríži zveruje svoju matku učeníkovi a jeho zas zveril svojej matke. V kázni slova Božieho zaznelo, že práve pod krížom vzniká Ježišova nová rodina – cirkev – všade tam, kde je vzájomné prijatie. Tomuto spoločenstvu Ježiš zveruje svojho Ducha.

Pašie čítali manželia − herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy, ktorých s Kokavou a s naším cirkevným zborom spája silné rodinné puto. Prastarý otec pani Swannovej Samuel Bancík tu pôsobil ako farár od roku 1890 až do svojej smrti. Jeho pričinením bol po obrovskom požiari postavený nový chrám Boží, ktorý nám slúži dodnes. Tetou pani Ľudmily Swannovej bola prvá evanjelická farárka Darina Bancíková, ktorá sa narodila na kokavskej fare pred takmer 95 rokmi.

Priebeh pašiových služieb Božích obohatil aj zborový spevokol pod vedením Svetlany Križákovej. Z kostola sme odchádzali plní vďaky za požehnanie, ktoré sme prežili.

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 19.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart