Veľká noc 2018 v rozhlase a televízii

Slávnostné evanjelické služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú 1. apríla 2018 odvysielala televízia TA3 z CZ ECAV Adamovské Kochanovce. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

Úvodný príhovor a úvodnú liturgiu mal domáci zborový farár Ján Ochodnický, konsenior Považského seniorátu. Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci prečítal Slavomír Šikuda. Záverečnú liturgiu mal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý veriacim udelil Áronovské požehnanie. Na organe služby Božie sprevádzal Martin Augustín; na flaute hrala Silvia Augustínová.

Brat generálny biskup kázal na text z 1K 15, 17. 19 – 20. Na úvodu kázne povedal: „Dnešná veľkonočná slávnosť je dňom radosti, víťazstva pokorenej pravdy, dňom spravodlivosti, dňom slobody, svetla, víťazstva nad smrťou. Túto ľudským rozumom nepochopiteľnú skutočnosť je potrebné prijať vierou. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, je naším Záchrancom a Spasiteľom! ... Dnes je vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho dôsledky rovnako aktuálnou udalosťou ako pred dvomi tisícročiami. Veľká noc – to nie je iba pohľad do minulosti – aj keď správy o stretnutiach ľudí so vzkrieseným Pánom čítame s veľkým rešpektom a s veľkou radosťou. Veľká noc je však predovšetkým prežívaním prítomnosti – ktorej obsahom je to, že Ježiš Kristus bol vzkriesený a žije!“

Na Veľký piatok 30. marca 2018 o 10.00 hod. RTVS – Slovenská televízia na JEDNOTKE odvysielala pašiové služby Božie z CZ Hrochoť. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda; liturgovala domáca zborová farárka Beáta Fraňová.

V Rádiu Regina boli o 15.00 hod. odvysielané pašiové služby Božie z CZ Ľubietová; kázala a liturgovala domáca zborová farárka Renáta Rényeiová.

Večer o 20.05 hod. v STV na DVOJKE odznelo Sviatočné slovo generálneho biskupa Miloša Klátika k veľkonočným sviatkom.

Fotografie Miroslava Volníka sú zo služieb Božích v Adamovských Kochanovciach.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart