V Mošovciach k 200. výročiu M. M. Hodžu

Spomienkové podujatia venované M. M. Hodžovi, ktoré sa začali už v nedeľu 18. septembra v modlitebni v rodnom dome M. M. Hodžu v Rakši, vyvrcholili v nedeľu 25. septembra 2011 slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v Mošovciach, ktoré v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V kázni založenej na texte Žid 13, 7 – 9a zdôraznil, že je potrebné sprítomňovať si celoživotné dielo M. M. Hodžu, ako aj ďalších duchovných vodcov, ktorí boli vzorom pre veriacich – a majú byť aj dnes. O to sa usiloval aj M. M. Hodža. Brat generálny biskup vyzdvihol osobnosť tohto obetavého evanjelického farára, bojovníka za cirkev i za národ, a pripomenul slová generálneho biskupa Jura Janošku pri 100. výročí narodenia M. M. Hodžu: „Nad Hodžu ani pred ním, ani po ňom nikto vrúcnejšie, zbožnejšie, horlivejšie, prenikavejšie nevyznával v stánku tomto Krista, Jeho evanjelium, Jeho meno a pravdu Jeho.“
Brat generálny biskup vyzval veriacich, že aj my ako kresťania máme právo i povinnosť povedať „dobruo slovo“ ku všetkému, čo sa okolo nás deje. Upozornil, že rovnako ako v minulosti cudzie a nepriateľské náuky chceli zničiť kresťanské cirkvi, i dnes sú tu rozmanité cudzie náuky, ktoré chcú kresťanov pomýliť vo viere a odlúčiť od Ježiša Krista.
„Posilňujme sa Jeho milosťou, buďme vo viere stáli, zmužilí a silní, aby sme každý tam, kde sme, konali tak, aby aj o nás platili podobné slová ako o Michalovi Miloslavovi Hodžovi, ktorý bol obetavým evanjelickým farárom, bojovníkom za cirkev a národ, mysliteľom, ktorý svoj život obetoval službe Pánu Bohu a svojim blížnym. Spomínajme teda na svojich vodcov, posilňujme svoje srdce milosťou a prosme Trojjediného Pána Boha o silu a odvahu viery, o múdrosť zhora a Jeho požehnanie,“ povedal generálny biskup na záver kázne.

V chráme Božom privítali aj generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Pavla Delingu, dištriktuálneho dozorcu VD Jána Brozmana, konseniora Turčianskeho seniorátu Ondreja Peťkovského, bývalých mošovských farárov Petra Tajáta a Zdenka Zachera, partnerský cirkevný zbor z Modry-Kráľovej so sestrou farárkou Sidoniou Horňanovou, novozvolenú zborovú farárku Andreu Cabadovú, ako aj bratov farárov a sestry farárky zo susedných cirkevných zborov. Na službách Božích sa zúčastnili aj podpredseda vlády Ján Figeľ a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorí zhromaždenie krátko pozdravili, a ďalší štátni predstavitelia.

Brat generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojné oslavy 200. výročia narodenia M. M. Hodžu na rôznych miestach našej vlasti, no najmä domácim viery, ako aj tým, ktorí sa pričinili o obnovenie rodného domu M. M. Hodžu v Rakši. Konštatoval, že naša spoločnosť sa neuberá tým správnym smerom a i pretrvávajúca ekonomická kríza je odrazom morálneho úpadku človeka. Vyzval, aby sme sa nebojácne a smelo stavali k nedostatkom súčasnosti – tak, ako to robil M. M. Hodža.

Služby Božie i slávnosti 200. výročia narodenia M. M. Hodžu v cirkevnom zbore v Mošovciach aj vo filiálke Rakši organizačne zabezpečil administrátor cirkevného zboru v Mošovciach brat Tomáš German, zborový farár CZ ECAV Blatnica. Dve piesne od M. M. Hodžu v rámci služieb Božích zaspieval spevokol z domáceho cirkevného zboru.

Po službách Božích predstavitelia cirkvi aj štátu zasadili v priestore medzi kostolom a farou Strom reformácie č. 009 v rámci projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku. Potom sa presunuli k rodnému domu M. M. Hodžu v Rakši, kde sa konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule (viac v správe Z osláv 200. výročia narodenia M. M. Hodžu v Rakši).

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart