V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

28. október bol výnimočným dňom v Dolných Salibách. Duchovný stánok cirkevného zboru oslávil 140. výročie svojho posvätenia. Slávnostným kazateľom na dvojjazyčných jubilejných službách Božích bol emeritný vojenský biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku brigádny generál Dr. Pál Lackner, liturgoval Olivér Nagy zborový farár. Na úvod v podaní dvoch sestier Ibolya Morovics a Vlasty Kasalovej odzneli básne napísané k pamiatke posvätenia chrámu. Cirkevný zbor pri slávnostnej príležitosti pozdravil zborový dozorca František Pónya a starosta obce Ing. Ľudovít Kovács. Do zboru zavtívala avj vzácna návšteva zo strany pravnuka bývalého duchovného Mihálya Rásóa, Miklós Rásó z Maďarska s rodinou. Za 49 ročné pôsobenia p. farára Rásó v Dolných Salibách boli postavené všetky zborové budovy (kostol, fara, škola, zborový dom, kantorský byt), ako aj pamätník pre obetí prvej svetovej vojny, umiestnený pred kostolom, ktorej posviacka sa konala pred 100 rokmi, 31. októbra 1918. Mihály Rásó pre cirkevný zbor odovzdal zbierku historických faktov týkajúcich sa zborových dejín a portrét svojho slávneho predka.
Po službách Božích nasledovala pietna spomienka spojená s kladením vencov pri príležitosti 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Cirkevný zbor v minulom roku vďaka finančnej podpory Nadácie Gábora Bethlena v Maďarsku opravil pamätník pre obetí vojny, na ktorom boli doplnené mená všetkých padlých hrdinov. Na spomienke odznela recitácia umelca Máté Domján, vystúpil spevokol MO CSEMADOK. Slávnostný príhovor predniesol prvý podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi, ktorí vyzdvihol význam mieru, za ktorý sa musíme pričiniť spoločne. Radca Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave Antal Disztl poukázal na vynikajúce vzťahy dvoch krajín, čo umožňuje aj spoločné pripomínanie si ukončenia 1. svetovej vojny. Prítomným odkázal, aby naďalej spolunažívali v porozumení, čoho príkladom je aj miestny evanjelický cirkevný zbor. Pietna udalosť bola ukončená kladením vencov.
Evanjelický zbor v Dolných Salibách okrem značných investícií do opravy svojich nehnuteľností, sa predovšetkým zameriava na zachovanie zvestovania Slova Božieho v rodnej reči veriacich a na rozvoj dobrých vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi.

Olivér Nagy, CZ Dolné Saliby | 14.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart