Stretnutie žien a pôstny koncert v Petržalke

V 5. pôstnu nedeľu 2. apríla 2017 popoludní sa v CZ ECAV Bratislava-Petržalka konalo stretnutie evanjelických žien veľkej Bratislavy. Večer sa uskutočnil pôstny koncert petržalských spevokolov a teológov z EBF UK.

Stretnutie evanjelických žien veľkej Bratislavy sa krátko pred Veľkou nocou už tradične uskutočnilo v petržalskom cirkevnom zbore. Na predveľkonočnú tému „... urobila mi to na pohreb“ sa prihovorila sestra farárka Eva Kolesárová, ktorá pripomenula známy príbeh z Evanjelia podľa Matúša 26, 6 – 13. Tému krásne dotvorili piesne z Evanjelického spevníka: „Viac bázne daj, Bože, a viac svätosti“ (ES 496), „Na Krista svoje hriechy, som zložil už cele“ (ES 491) a „Ten na kríži, moja spása“ (ES 114).

Zborová farárka Eva Kolesárová privítala prítomných aj na pôstnom koncerte. Na pôstnu, predveľkonočnú tému poslucháčov naladilo vystúpenie Petržalského lúča s piesňami „Smutný čas“ (Cithara sanctorum) a „Legenda“ (P. I. Čajkovský/I. S. Prochorov). Tému vhodne doplnila báseň Jána Mišáka „Noc v Getsemanskej záhrade“, ktorú predniesol teológ Bronislav Antoš.

Nie menším umeleckým zážitkom bolo vystúpenie spevokolu Laudate s piesňami „Za tichej noci“, „Ó, Hlava ubolená“ a „Prichádzam k Tebe“, ktoré sa hlboko dotýkali sŕdc poslucháčov. Veľmi hodnotná bola aj interpretácia Bachovho diela Prelúdium a fúga c mol BWV 549 Michaelom Augustínom, žiakom organistu Janka Siromu.

Sestra spirituálka Erika Valková-Krišťáková z bohosloveckej fakulty v pôstnom zamyslení na text z Mt 26, 36 – 45 zaujímavým spôsobom priblížila, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade. Poukázala na hĺbku utrpenia Pána Ježiša, ktorý dobrovoľne, z lásky k nám – hriešnym ľuďom, všetko vytrpel aj napriek tomu, že nemal oporu ani len vo svojich učeníkoch a nebolo to pre Neho vôbec ľahké.

Po duchovnom slove nasledovali ďalšie vystúpenia našich talentovaných teológov: Biblické písně od A. Dvořáka – Pozvedám očí svých k horám (Samuel Pecka – spev, Marián Cambel – klavír), Variácie na chorál: Adore te devote (Danka Stehlíková – flauta, Marián Cambel – organ). Petržalský lúč nás ešte raz potešil piesňami „Plesajme radostne“ (ES 107), „Hľa, Boží Baránok (E. Barton) a „Môj milý Bože“ (V. Kubička, L. Ďurišková).

Po prednese básne od Andreja Kučinského „Trpel si pre nás, Kriste“ program ukončil Arnold Boldiš, tiež žiak Janka Siromu, ktorý na organe zahral dielo J. S. Bacha „Fúga g mol BWV 578“.

Každý si z tohto koncertu mohol odniesť nielen pekný umelecký zážitok, ale aj duchovné obohatenie pripomenutím si významu a závažnosti obete nášho Pána Ježiša Krista na golgotskom kríži, ktorú priniesol dobrovoľne a z veľkej lásky – pre Teba aj pre mňa. Po skončení koncertu sme si ešte mohli posedieť pri spoločných rozhovoroch, káve a domácich koláčikoch v zborovej miestnosti.

Viera Mariašová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 5.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart