Stretnutie slovenských a maďarských evanjelických biskupov

V Györi sa 15. februára 2017 stretli slovenskí a maďarskí evanjelickí biskupi, aby na spoločnom zasadnutí zhodnotili vzájomnú spoluprácu, ktorá sa začala intenzívnejšie rozvíjať najmä po podpísaní partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku (MEE) v marci 2012.

Za MEE sa na rokovaní zúčastnili predsedajúci biskup Péter Gáncs a dištriktuálni biskupi Tamás Fabiny a János Szemerei. Zo Slovenska boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda. (Dištriktuálny biskup Slavomír Sabol sa z rokovania kvôli chorobe ospravedlnil.) Na zasadnutí boli prítomní aj príslušní riaditelia GBÚ a ústredia MEE a zahraničná tajomníčka Klára Tarrová.

V programe rokovania bolo viacero bodov, medzi ktoré práve s ohľadom na prebiehajúce oslavy 500. výročia reformácie bolo zaradené aj pripomenutie si tejto udalosti v oboch cirkvách. Spoločné 400-ročné dejiny luteránskej reformácie v bývalom Uhorsku sú inšpiráciou, aby sme sa pozreli do budúcnosti a upevnili vzájomnú spoluprácu dnes už v zjednotenej Európe.

Medzi priority oboch cirkví patrí starostlivosť o slovensky hovoriacich evanjelikov v Maďarsku a o maďarsky hovoriacich evanjelikov na Slovensku. Nejde tu len o materiálnu pomoc vo forme učebníc, spevníkov či inej náboženskej literatúry, ale aj o personálnu výpomoc, kde je, žiaľ, stále ešte veľa administratívnych prekážok, ktoré treba prekonávať. Slovenská strana objasnila, že by uprednostnila riešenie, kedy by sme vedeli pre naše dvojjazyčné cirkevné zbory získať vlastných farárov, ktorí ovládajú oba jazyky, aby mohol zborový farár plnohodnotne zastávať funkciu štatutárneho zástupcu zboru. Personálna výpomoc duchovných zo strany MEE, za ktorú sme povďační, rieši problém len čiastočne.

Podobný problém máme aj na druhej strane, kde nedostatok slovensky hovoriacich farárov v Maďarsku je riešený cez veľmi náročnú slovenskú duchovnú službu „putujúcej“ farárky zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti. Preto by bolo potrebné zintenzívniť partnerské vzťahy na úrovni cirkevných zborov a aspoň občasnými návštevami slovenských farárov posilniť národné povedomie v bývalých slovenských, pomaličky vyhasínajúcich cirkevných zboroch v Maďarsku.

Obe strany sa zhodli, že na tento cieľ v minulom roku veľmi dobre poslúžila aj významná misijná udalosť – V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe, ktoré sme mohli zorganizovať len vďaka ústretovosti MEE. Rovnako stretnutie kresťanov v Budapešti, ktoré bolo organizované na širšej stredoeurópskej základni, prispelo k lepšiemu vzájomnému poznaniu sa a nadviazaniu vzťahov, na ktorých sa môže naďalej rozvíjať aj bilaterálna slovensko-maďarská spolupráca.

Ako povedal biskup Semerei, Dunaj je rieka, ktorá v minulosti vymedzovala a oddeľovala dištrikty. No Dunaj dnes môžeme vnímať aj úplne ináč: ako rieku, ktorá spája obe cirkvi. Veď napriek jazykovej rôznosti je tu Ježiš Kristus, ktorý nás všetkých spája a zjednocuje pri slove Božom. A je to tak naozaj – evanjelium Ježiša Krista je mostom, ktorý preklenie každú rieku, každú hranicu, každý múr či plot, ktoré si my ľudia medzi sebou umelo vytvárame.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 17.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart