Stretnutie šiestich biskupov v Budapešti

Členovia zborov biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Evanjelickej cirkvi v Maďarsku sa stretli na spoločnom rokovaní v Budapešti v dňoch 11. - 12. februára 2009. Išlo o prvé stretnutie tohto druhu, ktoré by malo predstavovať prelom v bilaterálnych vzťahoch oboch cirkví. Prioritným cieľom schôdzky bolo napomôcť rozvoju dobrých vzťahov medzi oboma národmi.

Stretnutie šiestich biskupov nadviazalo na viaceré stretnutia jednotlivých predstaviteľov slovenskej a maďarskej evanjelickej cirkvi, napr. v apríli 2007 v Győri, v septembri 2007 a v júni 2008 na pôde GBÚ v Bratislave či v októbri 2007 pri Balatone. Tentoraz sa však po prvý raz v histórii stretli všetci biskupi uvedených cirkví.

Na stretnutí sa zúčastnili generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol, vedúci biskup EC v Maďarsku János Ittzés, biskupi Péter Gáncs a Tamás Fabiny. Na recepciu v historických priestoroch Evanjelického gymnázia na Deákovom nám., ktorú usporiadal generálny kurátor Gergely Pröhle, maďarská strana pozvala aj evanjelických duchovných zo slovensky hovoriacich cirkevných zborov v Maďarsku, ako aj z maďarsky hovoriacich cirkevných zborov zo Slovenska.
Gergely Pröhle v úvodnom príhovore ocenil význam tohto podujatia, ktoré sa koná práve na mieste dôležitom aj z hľadiska maďarskej občianskej spoločnosti, aj z hľadiska občanov slovenskej národnosti. Navyše práve pred trinástimi rokmi bol vtedajšími biskupmi našich cirkví podpísaný zámer uzavrieť dohodu o slovensko-maďarskej spolupráci. „Je radostné,“ povedal, „že sú tu teraz všetci biskupi oboch cirkví - je to dôležitá udalosť v našich dejinách. Som rád, že sú tu Slováci z Maďarska aj Maďari zo Slovenska, čo je dôležité, aby naše vzájomné vzťahy boli čoraz lepšie. Je potrebné nadviazať medzinárodné kontakty aj na úrovni našich cirkevných zborov, evanjelických škôl a iných inštitúcií. Stretnutie prispeje k tomu, aby sa problémy, ktoré v minulosti vznikli, rozplynuli – o spoločnom záujme svedčí aj vyhlásenie biskupov oboch našich cirkví k situácii, ku ktorej došlo v Dunajskej Strede, čo malo veľký význam pre ich upokojenie.“ Zdôraznil potrebu lásky vychádzajúcej z Božej lásky – bez lásky je ťažké, aby sa realizoval rozhovor medzi národmi, povedal ďalej.

Ešte pred recepciou sa v priestoroch Evanjelického múzea, ktoré sa tiež nachádza na Deákovom nám., konala tlačová konferencia za účasti všetkých biskupov, ktorú viedol biskup Tamás Fabiny. Doterajšie rokovanie najprv zhodnotil vedúci biskup EC v Maďarsku János Ittzés a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a potom odpovedali na otázky novinárov.
Generálny biskup Miloš Klátik zdôraznil, že jurisdikcia slovenských biskupov nesiaha do Maďarska a, naopak, jurisdikcia maďarských biskupov nesiaha na Slovensko, takže všetko je vecou dohody. Je potrebné zabezpečiť, aby veriaci na obidvoch stranách mali možnosť počúvať Božie slovo v rodnej reči, čo je myšlienka, ktorú uplatňujeme od Lutherovej reformácie. Máme záujem, aby po maďarsky hovoriaci veriaci mali farárov, ktorí vedia slúžiť služby Božie po maďarsky, napr. po maďarsky hovoriaca sestra farárka Erika Hlačoková bola práve inštalovaná za zborovú farárku v Bratislave aj pre maďarsky hovoriacich členov cirkevného zboru. To isté platí aj o cirkevných zboroch v okolí Dunajskej Stredy s maďarsky hovoriacimi veriacimi, ktoré sme sa snažili obsadiť maďarsky hovoriacimi farármi. To isté sa uplatňuje aj pri nemecky hovoriacich cirkevných zboroch - povedal generálny biskup. Maďarskí teológovia zas majú napr. možnosť študovať i na EBF UK v Bratislave, ako napr. sestra Hilda Fabulyová-Gulácsiová, ktorá teraz pôsobí v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Budapešti.

Bratia biskupi si potom prezreli expozíciu Luteranizmus v maďarskej kultúre v priestoroch Evanjelického múzea, kde mali možnosť v špeciálnych rukavičkách sa dotknúť najvzácnejšieho exponátu, ktorý vlastní toto múzeum: je to jeden z dvoch originálov Lutherovho testamentu z roku 1542. V múzeu sa nachádzajú aj portréty a exponáty pripomínajúce Mateja Bela, Jána Kollára a Samuela Tešedíka - slovenských farárov, ktorí pôsobili aj na území Maďarska.

Popoludní predstavitelia cirkví pokračovali v rokovaní, v ktorom sa venovali téme maďarsko-slovenských vzťahov v rámci našich cirkví, problematike obyvateľstva na Slovensku, ktorého bohoslužobným jazykom je maďarčina, a naopak, obyvateľstva v Maďarsku, ktorého bohoslužobným jazykom je slovenčina, ako aj téme ekumenickej spolupráce, vzťahu cirkvi a štátu v našich krajinách, otázkam spolupráce v oblasti školstva, práce s mládežou a v oblasti ďalšieho vzdelávania teológov.

Večer sa za účasti šiestich biskupov konala pobožnosť v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore a. v. v Budapešti, kde pôsobí sestra farárka Hilda Fabulyová-Gulácsiová (viac pozri v rubrike Slováci v zahraničí - Udalosti: Na návšteve u slovenských evanjelikov v Budapešti). Vzácnych hostí privítal zástupca zborovej dozorkyne Gregor Papuček. Kázňou Božieho slova veriacich oslovil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a na záver sa prihovoril aj vedúci biskup EC v Maďarsku János Ittzés. Niekoľkými piesňami sa prezentoval domáci cca 20-členný spevokol Ozvena.
Potom sa hostia stretli s presbytermi cirkevného zboru a hovorili o histórii aj súčasnosti tohto cirkevného zboru, ako aj o ich plánoch do budúcnosti, keď by chceli realizovať inštalovanie pamätnej tabule Jánovi Kollárovi, ktorý tu ako farár pôsobil 30 rokov, ako aj dosiahnuť väčšiu aktivizáciu ich cirkevného zboru.

Na záver stretnutia generálny biskup pozval predstaviteľov EC v Maďarsku na oslavy 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa budú konať v júni 2010. Niektorí biskupi sa však stretnú už v nedeľu na inštalácii novozvoleného biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Komárne.

Edita Škodová | 17.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart