Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi 2017

Neformálne stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými predstaviteľmi SR – poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k ECAV na Slovensku a prijali pozvanie generálneho biskupa na pracovnú večeru, sa uskutočnilo 9. februára 2017.

Na stretnutí generálny biskup a generálny dozorca informovali poslancov o významných výročiach, ktoré si ECAV na Slovensku tento rok pripomína, a to predovšetkým 500. výročie reformácie. Generálny biskup informoval o misijných projektoch ECAV na Slovensku, ktoré sa konajú k 500. výročiu reformácie – predovšetkým o podujatí Oslobodení Božou milosťou. Ako povedal, je rád, ak na jednotlivých stretnutiach v seniorátoch môže stretnúť aj poslancov z Národnej rady SR, ktorí takto verejne deklarujú svoju príslušnosť k našej cirkvi. Osobitne pripomenul Deň ECAV na Slovensku, ktorý v deň 500. výročia (31. 10. 2017) organizujeme v petržalskom ev. a. v. chráme Božom a potom v Národnom divadle. Na tieto oslavy boli poslanci už teraz pozvaní. Reformácia je historickou udalosťou s celoeurópskym dosahom a naša cirkev sa zapojila aj do viacerých podujatí organizovaných v rámci medzinárodnej spolupráce evanjelických cirkví. Takýmto podujatím je aj bardejovské stretnutie v rámci projektu Európske cesty reformácie (12. 2. 2017) a banskoštiavnické podujatie Európske mestá reformácie (26. 3. 2017), na ktoré boli poslanci takisto srdečne pozvaní.

Rok 2017 je aj rokom, v ktorom si pripomíname 200. výročie narodenia predsedu prvej Slovenskej národnej rady, evanjelického farára a superintendenta Jozefa Miloslava Hurbana. túto osobnosť, významnú pre slovenských evanjelikov, ale aj pre celú slovenskú spoločnosť, si pripomenieme slávnostnými službami Božími v Beckove (19. 3. 2017) a Hlbokom (17. 9. 2017).

Na neformálnu diskusiu sa dostala aj otázka financovania cirkví a náboženských spoločností. Generálny biskup informoval o dohode medzi cirkvami, ku ktorej v tejto otázke cirkvi dospeli, a poslanci vyjadrili záujem bližšie sa oboznámiť s predstavami, ako by mohol vyzerať vzťah cirkev – štát najmä v oblasti finančného zabezpečenia. Bolo dohodnuté, že sa k tejto téme zorganizuje osobitné pracovné stretnutie na generálnom biskupskom úrade.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 14.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart