Stretnutie s predstaviteľmi Matice slovenskej

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku 15. 1. 2018 navštívili hostia z Matice slovenskej, a to JUDr. Marián Gešper, novozvolený predseda, JUDr. Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru, Mgr. Veronika Matušková, hovorkyňa MS, a PhDr. Peter Mulík, PhD., zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu MS.

Na generálnom biskupskom úrade ich prijal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., za účasti tajomníčky ITV Blaženy Zaťkovej, tajomníčky synody a generálneho presbyterstva Ing. Oľgy Duchovej a ekonómky z personálneho oddelenia Ivety Potočnej.

Novozvolený predseda MS Marián Gešper uviedol, že Matica slovenská je národná a kultúrna inštitúcia. Nebude sa zaoberať kontroverznými témami, ale bude propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj. Vyzdvihol generačnú zmenu, moderné spôsoby práce na poli kultúry. Matica počas výročných rokov Ľ. Štúra a J. M. Hurbana zorganizovala veľa kultúrnych a vedeckých podujatí. Matica má pred sebou veľkú výzvu, ako sa zmeniť. „Nesmieme byť napojení na žiadnu centrálu politickej strany,“ dodal. „Presadiť sa musíme na poli vedy, kde predovšetkým v historiografii dosahujeme výborné výsledky, a kultúry, najmä folklóru.“ Zo všetkých vyjadrení vedúcich predstaviteľov Matice slovenskej bolo zrejmé, že túžia, aby sa ustanovizeň modernizovala a vylepšila si svoje meno a opäť získala vážené miesto v slovenskej spoločnosti. Nový predseda sa chce zamerať na tvorbu nového systému vnútornej kontroly, ktorý bude jasne definovaný. Chce doriešiť aj právne otázniky týkajúce sa právnej subjektivity miestnych odborov ustanovizne a ostatných jej zložiek a striktne dohliadať na dodržiavanie zákonov, ktoré definujú činnosť Matice slovenskej, a jej stanov.

Výbor Matice slovenskej prešiel výraznou generačnou zmenou. Jeho členmi sa stali predovšetkým matiční funkcionári zvnútra ustanovizne. Sú to buď dobrovoľníci z miestnych odborov a Mladej Matice, alebo zamestnanci, ktorí presne vedia, ako ustanovizeň funguje. Takáto zmena bola potrebná, aby Matica naďalej a bez problémov mohla realizovať svoj konsolidačný program nielen na hospodárskej, ale aj duchovnej úrovni; zúčastňovať sa na propagácii Slovenskej republiky; rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt; zakladať doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti; vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku a spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy; zapájať mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty.

Predseda Matice slovenskej navrhol Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku spoluprácu pri podujatiach, ktoré by sa viazali k historickým národným, kultúrnym a kresťanským udalostiam. Plánuje aj také aktivity, ktoré by zvýraznili udalosti a osobnosti slovenského národa, o ktorých sa málo hovorí a málo vie, ako napríklad Martinská deklarácia, Matúš Dula a iné. Matičiari majú záujem dať vytlačiť aj publikáciu o osobnostiach ECAV na Slovensku. Celý rok 2018 by sa mal niesť v znamení 25. výročia Slovenskej republiky.

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 22.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart