Stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu zorganizoval 19. novembra 2017 spoločné stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov v priestoroch Kultúrneho domu v Joviciach (filiálka CZ ECAV Rožňava).

Na úvod sa prítomným farárom, dozorcom a presbyterom krátko prihovoril predseda VMV brat farár Viliam Solárik a po speve piesne ES č. 405 prítomných privítal a modlitbou stretnutie oficiálne otvoril aj administrátor seniora Radovan Gdovin.

Hosťom podujatia bol brat farár Dušan German, ktorý istý čas pôsobil aj v Gemerskom senioráte, konkrétne v CZ Ratkovské Bystré, ktorý svojou prednáškou na tému Výber presbyterov a ich úlohy povzbudil neordinovaných služobníkov k úprimnej a obetavej službe v našich zboroch i v senioráte. Zároveň jeho slová viedli k zamysleniu sa a položeniu si otázky: Kde má moja viera ako dozorcu či presbytera cirkevného zboru možnosť ďalej rásť – v poznaní Biblie, v misijnej práci, v praktickej službe? Prednášajúci zdôraznil, že i napriek ťažkostiam a problémom, ktoré službu dozorcu a presbyterov neraz sprevádzajú, netreba zabúdať všetko, čo v cirkevnom zbore i v senioráte žijeme, predkladať v modlitbách Pánu Bohu.

Výber témy bol aktuálny vzhľadom na blížiace sa voľby presbyterov, čomu nasvedčoval i veľmi pekný počet účastníkov podujatia. Oficiálnu časť programu ukončil záverečnou modlitbou a udelením požehnania administrátor seniora. Prítomní následne ešte mali možnosť zotrvať vo vzájomných rozhovoroch, podeliť sa o svoje skúsenosti zo služby, vymeniť si dôležité rady, ale najmä vzájomne sa povzbudiť do ďalšej práce na vinici Pánovej.

Foto: R. Gdovin

Zuzana Poláková, námestná farárka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart