Srdcia, ruky a hlasy v službe Bohu

Od 11. do 14. júla 2018 sa organová hudba a spev niesli priestormi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave viac než inokedy. Konal sa tam tohtoročný kantorský a dirigentský kurz ECAV na Slovensku.

Kurz opätovne pripravil Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV pod vedením Mgr. Jozefa Havrila ml. v spolupráci s EBF UK. Zúčastnili sa na ňom nielen tí, ktorí v cirkevných zboroch sprevádzajú služby Božie hrou na organe, ale aj dirigenti zborových spevokolov, a hlavne ľudia, ktorí radi slúžia darom hudby.

Dirigentov učila s veľkou láskou a ohromnou trpezlivosťou teóriu i základy samotného dirigovania zboru doc. Mgr. art. Elenka Šarayová-Kováčová. Viedla nás krôčik po krôčiku od základov dirigovania až k náročným skladbám, s ktorými sme si dosiaľ nevedeli poradiť. Pre zúčastnených dirigentov bol tento kurz obrovskou pomocou k lepšiemu zorientovaniu sa v umení dirigovania, odstránení starých zlozvykov, v osvojení si profesionálnych dirigenských ťahov, a tým aj zlepšeniu celkového stvárnenia náročnejších skladieb.

Veľkým prínosom pre dirigentov bola aj technika spevu – hlasová výchova, ktorú viedla Mgr. Janka Pastorková, ArtD. Okrem správnych návykov pri spievaní sme sa venovali aj tomu, ako odstrániť chyby, ku ktorým často dochádza v speváckych zboroch. Dirigenský kurz bol svojou hutnosťou náročný, ale nesmierne prospešný, kvalitný a obohacujúci. Dirigenti by si priali, aby sme sa s pomocou Božou stretli v rovnakom zložení aj o rok.

Počas týchto dní účastníci najmä kantorského kurzu mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky, zdokonaliť sa v hre na kráľovský hudobný nástroj, cvičiť svoj hlas na hodinách hlasovej výchovy. Bol to aj priestor na výmenu skúseností, notových materiálov a vzájomné povzbudenie v službe i vo viere. Lektori pre kantorskú časť kurzov boli: Ing. S. Tichý, DiS. art., a MgA. J. Siroma, Ph.D. Obom patrí veľká vďaka za to, že svoj čas, schopnosti a vedomosti počas leta venovali kantorom. Viacerí sa vďaka ich citlivému a trpezlivému prístupu odvážili urobiť prvé nesmelé, ale dôležité kroky – zahrať si prvú skladbu s pedálmi, či vystúpiť so svojou hrou na večernom koncerte. Hrať na koncerte spolu s takými odborníkmi je veľkou poctou a povzbudením.

Vyvrcholením 4-dňového kurzu boli spoločné služby Božie, ktoré sa konali v sobotu 14. 7. v aule EBF UK. Pre mňa osobne boli krásnym zážitkom a veľkým povzbudením. Tieto služby Božie hrou na organe sprevádzali účastníci kurzu. Liturgiou a kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Mgr. Eva Kolesárová. Prítomní boli všetci účastníci kurzu i vyučujúci. Sestra farárka v kázni zdôraznila, že hudba pôsobí veľmi mocne, a to aj vtedy, keď sa nám zdá, že sa nám práve nedarí, lebo darcom požehnania je vždy Boh.

Tieto služby Božie boli veľmi vzácne. Do ich prípravy a priebehu sa zapojilo veľa rúk. Pripravovali sa na viacerých nástrojoch: cvičilo sa v kostole v Petržalke, v Prievoze, v priestoroch EBF UK na organe i všetkých klavíroch (s veľkou pomocou lektorov). Pán Boh túto snahu odmenil požehnaním. Keď sestra farárka spievala žalm, v očiach viacerých sa zaleskli slzy. „Hospodin plní želania tým, ktorí sa Ho boja.“ My sme si priali, aby sme sa o rok mohli stretnúť zase, aby aj naša hudba slúžila a aby cez ňu Pán Boh prehováral k srdciam ľudí.

Erika Sukovská za kantorov, Viera Zaťková Pališinová za dirigentov | 4.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart