Seminár k mediálnym prenosom 2018

Aj tento rok sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konal odborný seminár k rozhlasovým a televíznym prenosom zo služieb Božích, ktoré budú v roku 2018 odvysielané z našich cirkevných zborov.

Seminár sa vo štvrtok 1. februára 2018 začal úvodnou pobožnosťou v modlitebni GBÚ, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci GBÚ. Slovom Božím poslúžil brat farár Miroslav Maťo z CZ ECAV Batizovce.

Brat generálny biskup Miloš Klátik v úvode seminára poďakoval odborným lektorom, duchovným a kantorom, že majú záujem o zvýšenie kvality evanjelických služieb Božích, ktoré odznejú v médiách v roku 2018 a majú významný dosah aj na vnímanie našej cirkvi širokou verejnosťou. Poďakoval i tajomníčke pre mediálnu komunikáciu Edite Škodovej za organizačné zabezpečenie seminára.

S prednáškami a referátmi z oblasti svojho pôsobenia, v ktorých zhodnotili prenosy zo služieb Božích v minulom roku, a zároveň poskytli cenné rady, ako sa pripraviť na mediálne prenosy v roku 2018, vystúpili prodekan EBF UK Mgr. Milan Jurík, PhD., kantor Ing. Miloš Matejka, vedúca programov kultúrnej a náboženskej publicistiky v RTVS – Slovenskom rozhlase Mgr. Soňa Koželová, dramaturg redakcie duchovného života v RTVS – Slovenskej televízii Mgr. Miloslav Gdovin a sestra farárka Mgr. Oľga Klátiková, ktorá na GBÚ zastrešuje prenosy služieb Božích v médiách.

V tomto roku sa na seminári zúčastnil aj člen Výboru cirkevnej hudby a hymnológie doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD., ktorý upozornil na niektoré nedostatky v liturgickom speve aj v speve chrámového zhromaždenia, a dokonca zaspieval i ukážky nesprávnej a správnej interpretácie. Vyslovil ponuku, že podobne môže v prípade záujmu poslúžiť aj našim duchovným na ich seniorálnych pastorálnych konferenciách.

Novinkou tohtoročného seminára bola účasť niektorých kantorov, ktorým sa po skončení prednášok k hudobnej stránke služieb Božích osobitne venoval člen Výboru cirkevnej hudby a hymnológie MgA Janko Siroma, Ph.D., a to priamo pri organe v Malom kostole na Panenskej ulici.

V rámci seminára boli účastníkom rozdané materiály so zhrnutím pokynov k príprave na mediálne služby Božie, ako aj informácie pre kantorov a notové materiály, ktoré im môžu pomôcť pri kantorskej službe. Viacerí duchovní využili možnosť zakúpiť si publikácie Duchovné piesne z Evanjelického spevníka v úprave pre miešaný zbor, Duchovné piesne z Evanjelického spevníka v úprave pre ženský zbor, Organový sprievod k piesňam Evanjelického funebrála (Farkaš) a Partitúru k Pašiám (Bunčák).

Po záverečnej diskusii sa pomodlil konsenior Gemerského seniorátu Dušan Pavel Hrivnak a generálny biskup Miloš Klátik udelil účastníkom seminára Áronovské požehnanie.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart