Pracovné stretnutie s biskupom Bünkerom

Dňa 22. júna 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo pracovné rokovanie biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michaela Bünkera a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika.

Za partnerskú stranu sa rokovaní zúčastnili aj Ingrid Bachlerová, vrchná cirkevná radkyňa rakúskej cirkvi pre oblasť duchovných, Eva Lahnsteinerová, cirkevná radkyňa pre právne záležitosti, a Sönke Frost, evanjelický farár z Nickelsdorfu. Za ECAV na Slovensku sa na rokovaní zúčastnil aj Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ.

Na úvod rokovania sa na stretnutí evanjelických biskupov oboch krajín zúčastnil aj veľvyslanec Rakúska na Slovensku Helfried Carl, ktorý vyzdvihol cezhraničnú spoluprácu našich evanjelických cirkví a poďakoval obom biskupom za ich angažovanosť pri rozvíjaní dobrých vzťahov medzi oboma krajinami. Osobitne sa zaujímal o aktivity oboch cirkví pri humanitárnej pomoci utečencom z tretích krajín a riešení dôsledkov utečeneckej krízy pre Európu a vyjadril nádej, že aj v budúcnosti budú naše vzťahy slúžiť za príklad pre ostatných.

Hlavnou témou stretnutia biskupov bolo otvorenie otázky pastorálneho zaopatrenia slovenských evanjelikov žijúcich v Rakúsku. Prihraničné oblasti Rakúska po vstupe Slovenska do Európskej únie a do Schengenského priestoru sú lákavou lokalitou pre mnohé slovenské rodiny, aby si tam postavili dom a trvalo sa tam usadili. Zaujímavý údaj uviedol brat farár z Nickelsdorfu. V tamojšej materskej škole je 70 % detí slovenského pôvodu. Tomuto faktu sa na jednej strane ako duchovný teší, ale na druhej strane jazyková bariéra robí jeho službu veľmi komplikovanou.

Aj keď rakúska a slovenská evanjelická cirkev majú mnohé pravidlá podobné, napríklad pokiaľ ide napríklad o parochiálne právo, v mnohých oblastiach sa líšia. Ide napríklad aj o finančné zabezpečenie chodu cirkvi v Rakúsku. „Povinné“ nahlasovanie náboženskej príslušnosti, ktoré je v Rakúsku bežné, sa u novousídlených Slovákoch nestretáva s masívnym pochopením. Len veľmi malá časť slovenských evanjelikov sa prihlási k Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Väčšinou majú veriaci záujem ponechať si členstvo v pôvodnom cirkevnom zbore na Slovensku, čo však má dôsledky na financovanie pastorálnej starostlivosti poskytovanej Slovákom v Rakúsku. Ešte komplikovanejšia situácia je v prípade výučby náboženstva na štátnych školách. ECAV v Rakúsku je potešená, že si slovenskí evanjelici v Rakúsku prihlasujú svoje deti na výučbu evanjelického náboženstva, ale pokiaľ rodičia nie sú prihlásení do ECAV v Rakúsku, rakúsky štát na poskytovanie takejto výučby finančne neprispeje. V Rakúsku je systém finančného zabezpečenia výučby náboženstva iný ako na Slovensku. Školy si neuzatvárajú s učiteľmi náboženstva (farármi) pracovné dohody ako na Slovensku, ale štát si „objednáva“ výučbu náboženstva u cirkví, a teda aj finančne prispieva cirkvám na zabezpečenie tejto služby. Stane sa tak, že farár má na náboženstve plnú triedu detí slovenských rodičov, ale za ich výučbu nedostane zaplatené, keďže deťom rodičov neprihlásených k ECAV, ktorí sú v očiach štátu neveriaci, štát na výučbu náboženstva neprispieva.

Rakúska strana by chcela mať túto otázku so slovenskou stranou čo najskôr vyriešenú. Skúsenosti na strane Rakúska sú, lebo podobný problém nedávno riešili v prihraničných oblastiach s Bavorskom, kde takisto mnohí občania Spolkovej republiky Nemecka sa z rôznych dôvodov presťahovali do Rakúska.

Biskupi sa dohodli, že dodatkom k jestvujúcej Partnerskej zmluve, uzatvorenej medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku v roku 2007, sa pokúsia do konca roka 2017 aj túto oblasť spolupráce legislatívne pokryť.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart