Posviacka kostola v Žiari nad Hronom

V nedeľu 29. októbra 2017 v Žiari nad Hronom posvätili nový evanjelický chrám Boží. Slávnosť posviacky sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Žiarski evanjelici tak majú po rokoch výstavby vlastný kostol.

Žiar nad Hronom (pôv. Svätý Kríž nad Hronom) bol obcou, v ktorej takmer neboli evanjelici. Ako zaznelo v historickom priblížení na službách Božích, do tohto mesta prišli až v 50. rokoch minulého storočia, čo súviselo s rozvojom priemyslu v tomto regióne. Pochopiteľne, vzhľadom na dobu sa k svojmu vierovyznaniu začali priznávať až po Nežnej revolúcii. Prvé stretnutie evanjelikov v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo v júni 1990; išlo o služby Božie v starom kultúrnom dome, kde dnes sídli Pohronské osvetové stredisko.

Evanjelici sa v Žiari nad Hronom odvtedy stretávali spravidla každú druhú nedeľu, postupne aj každú nedeľu a vo sviatky. Kazateľom bol zastupujúci farár Dušan Lúčanský. Po tom, ako prišla farárka Elena Fujeríková, na služby Božie chodievalo okolo 50 evanjelikov, počas väčších sviatkov ich bol dvojnásobok. V roku 1991 bol Žiar zaradený ako filiálka do cirkevného zboru Kremnica. Už v tom čase sa prebúdzala aj túžba po vlastnom Božom stánku. V auguste 1998 kúpili od mesta za korunu takmer tisícštvorcový pozemok; nasledovalo vybavovanie „papierov“. V roku 2003 prišiel do zboru farár Ján Ondrejčin, ktorý pokračoval v začatej práci; za jeho pôsobenia bol 31. októbra 2006 posvätený základný kameň chrámu.

„Od tohto dňa sa začalo so zabezpečením a výberom vhodných projektov. Bola to cesta hľadania mnohých kompromisov. Napokon zvíťazil projekt architektov Ivice Schwarzovej a Milana Schwarza. Problémom však boli finančné prostriedky a ťažké obdobie začínajúcej hospodárskej krízy, počas ktorej došlo aj k zmene meny zo slovenskej koruny na euro. Tým sa podstatne zmenili aj podmienky na stavbu kostola. V tomto období bola založená nadácia Kresťanská obnova, ktorá v značnej miere združovala finančné prostriedky pre stavbu kostola ako jedným z cieľov, ktoré si do svojej činnosti zadefinovala,“ dozvedeli sa účastníci služieb Božích z histórie kostola.

Napriek mnohým ťažkostiam však boli žiarski evanjelici odhodlaní sa nevzdať. V roku 2008 prišiel do kremnického zboru Ján Soták, ďalší farár. „Jeho príchod bol pre nás skutočným požehnaním. Okrem toho, že priniesol pokoj do celého nášho cirkevného zboru, rozhodne sa postavil za postavenie kostola čo najskôr,“ spomínajú veriaci. Na zborovom konvente v roku 2008 sa cirkevný zbor rozdelil na matkocirkev Kremnica a dcérocirkev Žiar nad Hronom. Na stavbu kostola najskôr používali financie zo zbierky, v rámci ktorej sa každá rodina vzdala jedného mesačného príjmu. Prvý výkop sa uskutočnil v marci 2011, o dva roky bola dokončená hrubá stavba. V roku 2013 prišiel do zboru brat farár Jozef Pacek, keďže bratovi farárovi Sotákovi už zdravie nedovoľovalo pokračovať v práci. Po tejto zmene sa evanjelici začali stretávať v priestoroch Gymnázia Milana Rúfusa. Ešte v roku 2013 sa nový farár zasadil za to, aby sa prvé služby Božie konali v hrubej stavbe kostola. Bolo to na Pamiatku reformácie, zároveň na 7. výročie posviacky základného kameňa.

Dcérocirkev však i naďalej zápasila s nedostatkom peňazí. Oslovili preto iné evanjelické zbory, firma, inštitúcie, rodiny, ale aj zahraničných partnerov a podobne. „Pán Boh stál a stojí pri nás,“ vyznávajú dnes žiarski veriaci, ktorí sa napokon 29. októbra tohto roku dočkali slávnostnej posviacky dokončeného Božieho chrámu. „Tento deň je veľmi významný pre žiarskych evanjelikov. V meste pribudol jeden chrám naviac, kde sa môžu stretávať ľudia, ktorí chcú oslavovať Trojjediného Boha,“ povedal po slávnosti Jozef Pacek, zborový farár. „Oddnes sa budú môcť stretávať každú nedeľu a každý sviatok v už posvätenom chráme nielen pri Božom slove, ale aj pri sviatostiach.“

Kazateľom Božieho slova na službách Božích, spojených s posviackou, bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Za základ zvesti zvolil biblický text z Jer 31, 3 – 6. „Reformácia vrátila cirkev na prorocký a apoštolský základ, kde uholným kameňom, čiže nosným pilierom, je Pán Ježiš Kristus. Reformácia – zvesťou slova Božieho a prisluhovaním sviatostí podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista – poukazuje na živú prítomnosť Božiu v Ním založenej cirkvi. Je preto viac ako symbolické, že – dalo by sa povedať v predvečer tohto významného výročia Pamiatky reformácie – sa všetci spolu tešíme a ďakujeme Pánu Bohu za to, že vám pomáhal a požehnával vaše práce, aby práve dnes mohol byť posvätený tento nový chrám Boží, všetkým vám určite už teraz milý a vzácny,“ adresoval svoje slová domácim viery. Zároveň vyzval: „Verme, že tento chrám Boží bude aj v budúcnosti srdcom, ktorým bude pulzovať jeho duchovný život. Modlime sa za to a verme tomu, že aj ďalšie pokolenia budú sem prichádzať s radosťou, láskou a evanjelickou hrdosťou. Namiesto takých rečí, ako: Načo pôjdeš do kostola, čo z toho máš..., budete sa vy – tunajší evanjelici – navzájom povzbudzovať v zmysle slov: Hor sa, vystúpme na Sion, k Hospodinu, nášmu Bohu!“

Akt posviacky kostola vykonal biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

Foto: www.myziar.sme.sk, Iva Zigová

Zuzana Zimániová, EPST č. 44, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 10.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart