Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Pavlom Slančom

Na Bielu sobotu 31. marca 2018 si Pán života i smrti povolal k sebe najstaršieho žijúceho evanjelického a. v. farára a seniora brata Pavla Slanča vo veku nedožitých 95 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa konala 4. apríla 2018 v Čerenčanoch.

Brat Pavel Slančo pôsobil 43 rokov ako farár v CZ Čerenčany a 20 rokov vykonával aj funkciu seniora Rimavského seniorátu. Okrem toho dlhodobo administroval niekoľko cirkevných zborov v senioráte, najdlhšie cirkevné zbory Hrachovo a Vyšná Pokoradz. Slúžil v neľahkých časoch normalizácie, počas ktorých bolo potrebné bojovať o samotné prežitie cirkevných zborov. Nenechal sa znechutiť mnohými ťažkosťami a verne zvestoval evanjelium aj v málopočetných bohoslužobných zhromaždeniach po celom senioráte. Aj vďaka nemu a jeho službe kedysi ním spravované zbory stále žijú a vydávajú svedectvo evanjelia vo svojom okolí.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa konala 4. apríla 2018 v čerenčianskom chráme Božom. Slovo Božie na nej zvestoval brat emeritný generálny biskup Július Filo na základe biblického verša z Listu Filipským 1, 21 „Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk“, ktorý si vybral sám zosnulý, a ktorý bol i jeho osobným vyznaním. Životopis a odobierku prečítal brat emeritný senior Rimavského seniorátu Dušan German z Klenovca. Za seniorát sa rozlúčila a kondolenčné listy brata generálneho biskupa a brata biskupa ZD prečítala sestra seniorka Viktória Lisáková. Za rodný cirkevný zbor v Klenovci sa prihovoril tamojší brat farár Roman Roskoš. V mene domácich viery sa za vernú službu poďakoval Ondrej Majling, farár v CZ Hrachovo, do ktorého v súčasnosti patria aj Čerenčany. Kantorskú službu počas pohrebného zhromaždenia vykonával brat Vladimír Vančík z Hnúšte. Telo zosnulého brata farára bolo v nádeji vzkriesenia uložené do rodinného hrobu na čerečianskom cintoríne.

Mgr. Pavel Slančo sa narodil 11. apríla 1923 v Klenovci, kde vychodil cirkevnú školu. Gymnázium navštevoval v Rimavskej Sobote. Po pripadnutí Rimavskej Soboty do Maďarska pokračoval v štúdiu v Tisovci, kde v roku 1943 maturoval. Štúdium teológie ukončil v roku 1947 v Bratislave a v júni toho istého roku ho vo Vyšnej Boci vysvätil biskup Dr. Čobrda.

Kaplánom bol v Starej Turej, Málinci a Lučenci. Sedem rokov bol farárom v Málinci, krátko v Hornom Tisovníku, dva roky na Brádne, odkiaľ si ho cirkevný zbor v Čerenčanoch pozval za svojho farára, kde požehnane pôsobil od roku 1959 až do konca r. 2002. Tu pôsobil ďalej aj ako dôchodca. V rokoch 1962 – 2004 bol administrátorom cirkevného zboru vo Vyšnej Pokoradzi, 30 rokov administroval cirkevný zbor v Hrachove, z toho 23 rokov aj s duchovným zaopatrovaním. Administrátorom kaplánov v Hrachove bol do marca 2004, keď ukončil svoju kňazskú službu.

V roku 1967 ho Rimavský seniorát vyvolil za konseniora a v roku 1970 za svojho seniora. Túto funkciu zastával v ťažkých rokoch pre cirkev počas dvadsiatich rokov. Celkovo slúžil v cirkvi 56 rokov.

V roku 1948 uzavrel manželstvo s Irenou Gáborovou, ktorá ho predišla do večnosti v roku 2002 po 54-ročnom manželstve, v ktorom ich Pán Boh obdaril dvoma synmi Pavlom a Petrom. Ako vdovec žil Čerenčanoch s vnukom Martinom a napokon v Gerlachove v príkladnej starostlivosti a opatere syna Petra s manželkou Zuzkou.

Ondrej Majling, námestný farár, CZ ECAV Hrachovo  | 9.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart