Ordinačný sľub zložilo deväť novokňazov

Vedomie, že kňazi sú povolaní byť služobníkmi a nie pánmi (Mt 25, 21 – 22), prijalo 9 novokňazov ECAV na Slovensku, ktorí 1. 8. 2009 v Ev. a. v. chráme v Leviciach zložili sľub, že budú plniť svoje poslanie a povolanie tak, ako ich k tomu zaväzuje Božie slovo, a svojou vierou, príkladným a bohabojným životom svoje poslanie i dosvedčovať.

Pokánie, milosť, odpustenie a nádej nového života v Kristovi. To je obsahom sviatosti Večere Pánovej, ktorá predchádzala ordinačnému aktu. „V dnešný deň, keď budete vysvätení za evanjelických kňazov, je pre vás veľmi dôležité, aby ste boli očistení od všetkých hriechov. Takto začínate svoju službu v našej evanjelickej cirkvi a. v. Myšlienka odpustenia je dôležitou súčasťou Ježišovej zvesti. Aj vy sa budete snažiť o to, aby sa ľudia kajali a prosili o odpustenie, o to, aby sa zmierili medzi sebou navzájom. Budete však konfrontovaní s tým, čo vy kážete a ako vy žijete, či si vy sami dokážete odpustiť,“ prízvukoval v spovednom príhovore biskup ZD Milan Krivda. Zároveň upozornil na to, aby sa ako kňazi nepovyšovali nad iných, ale pamätali, že Pán Boh miluje všetkých a svojho Syna dal všetkým, aby nezahynul nikto, kto v Neho verí.

Ordinačný príhovor po Večeri Pánovej mal generálny biskup Miloš Klátik, ktorý zároveň vykonal aj ordinačný akt. V príhovore povedal: „O nás všetkých, aj o vás, vážení ordinovaní bratia a sestry, platí slovo Pánovo: Nie vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie... (J 15, 16a). Bdejte, aby ste v tejto viere stáli zmužilí a silní, aby ste sa vo svojej službe verne pridŕžali Božieho zákona a evanjelia, aby ste zvestovali čisté, nefalšované, nedeformované Božie slovo, nie ľudské výmysly. Vždy pamätajte na to, čo budete o chvíľu sľubovať v prísahe Pánu Bohu i našej cirkvi. Pamätajte na vzácnu Božiu radu z Listu Židom (13, 8 – 9): Ježiš Kristus, Ten istý včera i dnes i naveky. Nedajte sa zavádzať rozmanitými a cudzími náukami...! Vo vernosti, v odvahe, zmužilosti viery nech vám slúžia ako ukazovateľ správnej cesty aj naše vierovyznania.“
Pripomenul tiež, že v službe Pánovi a cirkvi musia počítať aj s tým, že prídu rôzne skúšky viery, nepochopenie, sklamanie i bezradnosť. Mnohým sa bude zdať, že ich služba ľuďom nemá žiadne viditeľné výsledky. „Nedajte sa však pomýliť. Na takéto a podobné situácie nás upozorňuje apoštol Peter (1Pt 8, 8): Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Nedajte sa teda pomýliť! Hľadajte zdroj povzbudenia, duchovnej sily v Božích zasľúbeniach, ako sú napr. v slovách Knihy Jozuovej (1, 9): Buď silný a odvážny! Nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, Tvoj Boh, bude s Tebou, kamkoľvek pôjdeš! Alebo z Jánovho evanjelia 16, 33: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! V celom našom živote je pre nás dôležitá modlitba,“ dodal.

Po vyrieknutom sľube a vysviacke si ordinandi pokľakli a všetci traja ordinujúci biskupi im skladali ruky na hlavu a požehnali ich výpoveďami z Biblie a bozkom na čelo, ktorý má symbolický význam podľa R 16, 16: „Pozdravujte sa svätým bozkom.“ Bozk bol v novozmluvnej dobe znamením kresťanského bratstva a výrazom lásky. Za novokňazov sa potom pomodlil jeden z ordinovaných – M. Zaťko.

Vysvätených novokňazov pozdravil aj generálny dozorca Pavel Delinga. „Stať sa Božím služobníkom nie je vec náhody. (...) Dať sa zvábiť za Božieho služobníka nie je v dnešných časoch ľahké celoživotné poslanie. Chcem vysloviť nádej a presvedčenie, že služba, do ktorej nastupujete, bude svedomitá a naplnená Božou vôľou, aby bolo vidieť, že ste sa stali kňazmi pevným Božím povolaním,“ zdôraznil. Prihovorili sa aj dekan EBF UK v Bratislave Ondrej Prostredník a za ordinovaných novokňazov Ivan Boženík. V závere už ako vysvätení kapláni liturgovali Anna Belanji a Michal Koreň.

Prehľad vyslaní:
Ivan Boženík - za kaplána do CZ Dobroč
Iveta Petrová - za seniorálnu kaplánku TUS
Jana Pabáková - za seniorálnu kaplánku do GES
Anna Belanji (rod. Richvalská) - za kaplánku do CZ L. Porúbka
Mihal Belanji – za seniorálneho kaplána do LOS
Martin Zaťko - za kaplána do CZ Spišská Nová Ves
Denisa Vargová - za seniorálnu kaplánku do HOS
Michal Koreň - za kaplána do CZ Nové Mesto n. V.
Peter Krajcer - za kaplána do CZ Modra

 | 8.8.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart