Ordinácia novokňazov 2018 v Radvani

Ev. a. v. chrám Boží v Banskej Bystrici-Radvani sa v 17. nedeľu po Svätej Trojici 23. septembra 2018 stal miestom slávnostnej ordinácie štyroch novokňazov ECAV na Slovensku.

Na slávnostných službách Božích, ktoré v priamom prenose odvysielala STV Dvojka, boli do služby duchovných ECAV na Slovensku ordinovaní Mgr. Natália Velebírová, Mgr. Miloslav Gdovin, Mgr. Ivan Havassy a Mgr. Emil Hankovský.

Pred sviatosťou Večere Pánovej sa ordinovaným prihovoril dištriktuálny biskup Slavomír Sabol. Ordinačný príhovor mal dištriktuálny biskup Milan Krivda. Liturgiou pred Večerou Pánovou pre ordinovaných poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Novým evanjelickým kaplánom sa prihovorili generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč a v mene Evanjelickej bohosloveckej fakulty prodekan EBF UK Maroš Nicák. Za domáci cirkevný zbor ordinovaných pozdravil zborový dozorca Martin Drienovský.

Novým evanjelickým a. v. duchovným vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania pri ich službe na vinici Pánovej.

Fotografia: Fedor bartko

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart