Obnovený chrám Boží v Špaňom Poli

Slávnostná posviacka obnoveného Evanjelického a. v. kostola v Špaňom Poli sa uskutočnila v nedeľu 5. marca 2017. Posviacku vykonal generálny biskup Miloš Klátik; kázal brat farár Martin Michaelis z Nemecka.

Španie Pole je neveľká obec na severovýchode okresu Rimavská Sobota. Pôvodne sa nazývala Spanmezew a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1301; kedysi mala vyše 800 obyvateľov. Patrí do CZ ECAV Ratková (predtým do CZ Rybník). Klasicistický evanjelický kostol tu bol postavený v roku 1810. Posledná oprava kostola sa uskutočnila v roku 1931. Do súčasnosti kostol viditeľne schátral, čo sa špaňopoľskí evanjelici rozhodli zmeniť. Postupne vyzbierali vyše 13-tisíc eur od obyvateľov obce aj od špaňopoľských rodákov; ďalšiu finančnú pomoc im poskytli nemeckí evanjelici. Vďaka tomu mohli v Špaňom Poli vykonať opravu strechy, veže, vonkajšej fasády kostola a oplotenia.

Slnkom zaliaty chrám Boží na 1. pôstnu nedeľu zaplnili do posledného miesta nielen evanjelici zo Španieho Poľa, ale aj z Ratkovej, Rybníka, Ratkovského Bystrého, Muránskej Dlhej Lúky, Kamenian, Sirku, Hnúšte a ďalších cirkevných zborov. Chrámové zhromaždenie a vzácnych hostí privítal administrátor CZ Ratková Miroslav Kerekréty a poďakoval všetkým za obetavú pomoc pri oprave kostola.

Úvodnú liturgiu mali farári z Gemerského seniorátu Adriana Hrivnaková, Ivan Bojna a Miroslav Kerekréty. Do programu služieb Božích prispel spevokol z CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka s dirigentkou Emíliou Ďurejovou. Kantorskou službou poslúžila sestra Zuzana Borošová.

Posviacku obnoveného kostola vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V príhovore pred posviackou vyjadril radosť, že dnes môže byť v tomto peknom kostolíku a spoločne s veriacimi ďakovať Pánu Bohu, že požehnal všetko ich úsilie a prácu, aby pekne obnovený chrám Boží mohol byť znovu posvätený. Na záver príhovoru vyzval veriacich: „Nech je aj naša láska ku chrámu Božiemu vždy skutočná, úprimná, srdečná. Tu svoje myšlienky poddajme Božiemu slovu a celú svoju bytosť Jeho pravde. Len tak môžeme dôjsť k výsledku, k akému došlo po rozhovore Pána Ježiša so ženou Samaritánkou pri Jákobovej studni. Ona priviedla k Nemu aj iných. K tomu nech nás vedie každá účasť na službách Božích, každá zvesť Božieho slova a prijímanie sviatostí.“

Slávnostnou kázňou poslúžil predseda Združenia farárskych spolkov Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (VELKD) a predseda farárskeho spolku v Durínsku Martin Michaelis. Vo výklade slova Božieho z L 2, 22 – 40 (Obriezka a predstavenie Ježiša v chráme) obrátil pozornosť na nevýslovnú radosť a šťastie, ktoré pocítili staručkí ľudia Simeon a Anna, keď uvideli to, na čo dlhé roky trpezlivo a pokorne čakali: Dieťa – Božieho Syna. „Kto príde sem, do tohto kostola, počúvať Božie slovo či zažiť krst alebo sobáš, alebo prijať Večeru Pánovu, zažije to najdôležitejšie, čo ho môže urobiť silným a šťastným − ako Simeona. Kto sem príde, môže vidieť Krista, ktorý vzbudzuje bezpečie a nádej. Nie je potrebné byť ani starý, ale predsa len možno až starší pomaly nadobudnú tú múdrosť Anny a Simeona. Starší ľudia už možno vždy nerozumejú niektorým technickým novinkám, ale keď ide o vieru, tak ich poslúchajme! Túto radosť, a zároveň pokoru vám srdečne prajem. Je to dar Boží pre nás všetkých, že sa smieme radovať. Nezabúdajme na to,“ zdôraznil na záver kázne.

Po kázni administrujúci farár prečítal krátku históriu chrámu Božieho v Špaňom Poli. Potom generálny biskup odovzdal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie a ďakovný list človeku, ktorý sa najviac zaslúžil o obnovenie tohto stánku Božieho − Jánovi Matejovi, ktorý je dušou fílie Španie Pole.V minulosti bol zborovým dozorcom a kantorom (54 rokov) v CZ Rybník a dodnes slúži v Špaňom Poli ako kostolník, zvonár a kurátor. Generálny biskup vyslovil vďaku i jeho manželke Paulíne, ktorá sa výrazne podieľala na znovuobnovení posväcovaného chrámu Božieho.

Ďalšie ocenenie generálny biskup odovzdal bratovi farárovi Michaelovi Thurmovi, členovi predsedníctva farárskeho spolku v Durínsku a členovi predsedníctva Spolku Gustáva Adolfa v Durínsku. Brat farár Thurm sa v príhovore vyznal z lásky k tomuto malebnému kraju, ktorý v minulosti už mnohokrát navštívil. Teší sa, že na mapke Slovenska si ako ďalšie navštívené miesto môže vyznačiť aj Španie Pole.

Prihovoril sa i seniorálny dozorca Ján Štefan, ktorý zablahoželal oceneným a poďakoval Pánu Bohu za dnešný požehnaný deň. Záverečnú liturgiu mali konseniorka Rimavského seniorát Iveta Korenková a konsenior Gemerského seniorátu Dušan Pavel Hrivnak; Áronovské požehnanie chrámovému zhromaždeniu udelil generálny biskup Miloš Klátik. Napokon chrámom mohutne zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

Po slávnosti posviacky starosta Španieho Poľa Vladimír Bien pozval všetkých prítomných do kultúrneho domu na občerstvenie, ktoré pripravila obec. Pri tejto príležitosti brat Martin Michaelis odovzdal bratovi Jánovi Matejovi milý symbolický darček, ktorý mu bude pripomínať chvíle, keď sa spolu s manželkou dožili svojho sna: obnovenia Božieho stánku v ich obci. „Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!“
(Ž 84)

Fotografie: Maroš Detko a Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart