Noví pracovníci vo väzniciach

V stredu 8. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konal pohovor s novými uchádzačmi o duchovnú prácu v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na výkon väzby.

Tieto ústavy sú tiež miestom, kde sa zvestuje evanjelium a buduje sa spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Veď navštevovať osamelých, chorých, siroty či vdovy je povinnosť každého kresťana. Navštevovať tých, ktorí sú uväznení, je tiež poslaním cirkvi, avšak je to služba, ktorá si vyžaduje zvláštne poverenie i prístup. Okrem kňazov, ktorí takéto ústavy majú na území svojich cirkevných zborov, zabezpečuje túto službu aj Ekumenická pastoračná služba (EPS), kde má naša cirkev zastúpenie v osobe brata väzenského duchovného Ľubomíra Kordoša.

Vzhľadom na nedostatok ordinovaných pracovníkov vykonávajú návštevnú službu vo väzniciach aj laici, ktorí o to prejavia záujem a sú do tejto služby poverení evanjelickou cirkvou. Organizačne túto službu zabezpečuje Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS), ktoré v spolupráci s Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku vyhľadáva nových pracovníkov a následne organizuje ich službu vo väzniciach po celom Slovensku. Každý laický pracovník musí mať osobitné poverenie na túto službu od evanjelickej cirkvi. Udeleniu takéhoto poverenia predchádza osobné stretnutie generálneho biskupa ECAV s tými, ktorí sa o túto prácu uchádzajú.

V tomto roku prejavili záujem o prácu vo väzniciach traja uchádzači: Jozef Juhas, Ján Murtin a Michal Pončák. V sprievode Jána Heveru, pracovníka EVS povereného organizovaním práce vo väzniciach, sa stretli s generálnym biskupom Milošom Klátikom a s väzenským duchovným Ľubomírom Kordošom. Všetci traja uchádzači sa predstavili a opísali svoje pohnútky pre službu vo väzniciach. Generálny biskup im poprial veľa Božej milosti, síl a múdrosti v tejto práci so želaním, aby ich služba prinášala ovocie v podobe viery tých, ktorí aj po návrate do bežného života vytrvajú pri Pánovi Ježišovi a stanú sa Jeho vernými nasledovníkmi.

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 14.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart