Modlitebný týždeň od 7.1-11.1.2019

Téma modlitebného týždňa bola : Jednota v rozmanitosti.

Z Božej milosti sme sa dožili týchto dní, dožili sme sa, lebo náš Boh je verný. Nemení sa, ale chce, aby sme sa menili my. Preto nám daroval tento týždeň modlitieb na prahu nového občianskeho roka. Volá nás po mene k modlitbám a volá nás k jednote skrze Ducha Svätého, ktorého nám daroval, aby sme neostali sirotami, keď vstúpil na nebesá. Do spoločných modlitieb sa zapojili náš ECAV zbor, Cirkev bratská, RK cirkev farnosti Ducha Svätého na Rybníkoch, Reformovaná cirkev a BJ baptistov v našom meste.

V prvý spoločný večer sme sa stretli v Cirkvi bratskej. Témou večera bola Jednota v láske. Na úvod nás privítal domáci správca zboru Roman Neuman. Zdôraznil, že sme sa stretli z rôznych častí Kristovho tela, aby sme sa modlili. Prichádzame ako jeden ľud oslavovať Hospodina, navzájom sa spoznávať, povzbudzovať vo viere v Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svatého, ktorý nás vo svojej láske spája. Tak ako to máme zapísané aj v liste EF, 4 a v Žalme 133.

Výkladom Slova nám poslúžil kaplán z RK cirkvi ThLic. Ján Kraus. Aké je úžasné, keď Slovo Božie kresťania čítajú, prijímajú a poslúchajú. Vo svojom živote máme vlastné predstavy o láske. Apoštol Pavol nás pozýva : „Otvor svoje srdce pre Krista a On ťa naučí milovať!¨ Aj naše spoločné večery v modlitbách sú o jednote, o láske, o zjednotení v Duchu Svätom.

Poďme všetci spoločne v modlitbách prosiť o jednotu, o lásku v zbore, v rodine, v manželstve. Nech nás Duch Boží vedie!

V utorok večer sme sa zišli v domácom cirkevnom ECAV zbore. Na úvod nás privítal náš brat farár ThDr . Martin Riecky. Zaspievali sme pieseň č. 257. Obsah piesne je o Duchu Svätom. Ani my by sme sa nemohli stretávať a modliť sa bez Ducha Svätého. Témou večera bola Jednota v Duchu. Výkladom Slova nám poslúžil správca zboru CB Roman Neuman z Ev. Luk. 11,11-13.

Keď učeníci videli Pána Ježiša modliť sa, prosili ho, aby ich tiež naučil modliť sa.

Keď by sa nás Pán Boh dnes opýtal, „Čo môžem pre teba spraviť teraz?“ ako by sme asi reagovali?

Uprostred modlitieb je Duch Svätý. Prečo je uprostred? Prečo Ho žiadame, aby tu bol, veď On veje kam chce. Preto sa stretávame v modlitbách v jednote. My sme tu na to, aby nás Duch Svätý použil. Bez Neho by sme boli zúfalo prázdni. On nám dáva Ducha synovstva. Vedie všetky Božie deti k Otcovi. Preto sa modlíme a prosíme o dar Ducha Svätého. On nás spája a vedie k jednote. Dobrý otec dáva Ducha Svätého tým, ktorí Ho o to prosia. Tak sa aj my modlime v duchu a pravde, aby tvoril nové veci a aby nás vo svojom duchu spájal.

V stredu bola téma Jednota v tele. Zišli sme sa v RK cirkvi na Rybníkoch. Tiež sme boli milo privítaní kaplánom Jánom Krausom. Slovom z 2Kr. 10, 15 nám poslúžil a k modlitbám viedol brat farár Riecky, kde podotkol: Jednota je veľmi doležitá a môžeme ju prežívať rôznou formou. História nám ukazuje, že to nebolo vždy tak. Máme veľa spoločných prvkov, ale verím, že je jedna cirkev Kristova. Obrad cirkvi je ako obraz tela. Keď nás bolí zub, hľadáme pomoc a všetko funguje navzájom. S každým chceme žiť v láske. „Myslíš so mnou úprimne ako ja s tebou? Myslíš a veríš v Pána Ježiša Krista ako ja? Miluješ Pána Boha z celej duše, z celej mysle a miluješ svojho blížneho ako seba samého?“

Dajme bokom všetko učenie, ktoré rozdeľuje a spojme sa v Duchu Svätom v Božej láske za spoločnú vec. Buďme ako bašta , ktorá tvorí piliere cirkvi Kristovej. Pán nepozná denominácie, ale spasených a zatratených. Modlime sa spolu navzájom za seba, za naše rodiny, za cirkevné zbory, za naše mesto, aby všetko zlé bolo odstránené, všetko, čo zotročuje. Tak choďme, modlievajme sa, aby zlý duch nemal moc zotročovať ľudí. Brat farár podotkol, že čo nás spája, je ekumenická modlitebná skupinka z rôznych denominácii a tiež Asociácia křesťanských policajtov. Odložme všetko, čo nás rozdeľuje, myseľ majme spoločnú.

Vo štvrtok sme mali spoločné zhromaždenie v Reformovanej cirkvi, kde nás privítal domáci brat farár Kassai Gyula. Témou večera bola Misia.

Výkladom pojmu slova misia nám poslúžil Mgr. Jaroslav Tomašovský, riaditeľ Wycliffovej misie na Slovensku. Slovo misia sa v Biblii nenachádza ani raz. Je to latinské slovo, ktoré znamená poslanie. V Sk.Ap. 1, 8 čítame: Posledná veta, ktorú Pán Ježiš povedal, kým vstúpil na nebesá : „Budete mi svedkami až do končín zeme. Dá sa to? Nie postupne začať a skončiť v Jeruzaleme, ale budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, Samárii, až do končín zeme. Položil nám na srdce, aby sme si uvedomili, že my sme Jeho vyslancami, vyslancami Pána Ježiša Krista. Poslanie to nie je naša vec, to je vec Božia, On nás posiela. Keď chceme plniť tieto slová, tak sa musíme spojiť ako cirkev a ísť do celého sveta. On musí byť s nami, bez Neho nič nezmôžeme. My zastupujeme Pána Ježiša Krista. To On nás povoláva, aby sme boli Jeho svedkami a aby sme o Ňom svedčili. Svedčíme o našom Pánovi? Alebo si to nechávame len pre seba? Nie denominácia, nie tá - ktorá cirkev, ale Pán Ježiš Kristus trpel za nás. Poslanie: musíme sa všetci spojiť, sme vo firme Pána Ježiša Krista. Potrebujeme jeden druhého, aby sme to zvládli. Modlime sa a prosme Ducha Svätého, aby nám pomohol priniesť evanjelium konkrétnemu človeku. Spájajme sa, a nie rozdeľujme, modlime sa navzájom jeden za druhého, aby Pán žehnal Svojej cirkvi, Svojmu Slovu na celej tvári zeme.

V piatok sme sa stretli v modlitebni Bratskej jednote baptistov, kde nás privítal brat kazateľ Tibor Bánsky. Zdôraznil radosť, že môžeme byť spolu ako modlitebníci a Božie deti. Každý máme poslanie tu v našom peknom meste Levice. Tak buďme svetielkami každý tam, kde sme. Téma večera bola Jednota slova.

Výkladom slova z Ev. Jána 17, 20-26 nám poslúžil kazateľ ref.cirkvi Gyula Kassai. Prihováril sa Slovom Božím : Neprosím len za nich, ale za všetkých, ktorí budú počuť Tvoje slovo. Nech svet pozná, že Ty si ma poslal, aby si Ťa svet zamiloval. Túžil, aby sme zachovali jednotu. Preto chcel, aby Jeho učeníci z rôznych častí sveta boli v jednote slova. Aby sme robili česť Jeho Otcovi a boli v jeho vôli tak, ako Otec chce. Všetko, čo konáme, konajme v mene Božom na Jeho slávu.

Modlitby nekončia dnešným dňom. Ale Pán nás povzbudzuje, aby sme sa modlili, zápasili aj naďalej za spásu, za záchranu našich rodín, detí, partnerov, za našu cirkev aj našu drahú vlasť. Je to pre nás všetkých spoločná úloha aj na celý rok, ktorý je pred nami. Nech nás vedie a pomáha Duch Svätý . Amen.

Po každom večernom stretnutí sme zotrvali ešte v bratsko-sesterských rozhovoroch pri pripravenom občerstvení – agape /dôkaz lásky jednoty a vzájomného stolovania/.

Foto: Margita Oravecová

V.Haščáková | 4.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart