Misijná konferencia ECAV 2017

V sobotu 11. 11. 2017 sa v Biblickej škole v Martine konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 25 účastníkov vrátane bratov dištriktuálnych biskupov Milana Krivdu a Slavomíra Sabola.

Misijná konferencia, ktorú pravidelne každé dva roky pripravuje Výbor misie ECAV na Slovensku, je priestorom, kde Výbor misie (ďalej VM) za prítomnosti Zboru biskupov ECAV na Slovensku otvára diskusiu s predsedami seniorátnych misijných výborov a s predsedami misijných organizácií na aktuálne témy v oblasti misie.

Misijná konferencia 2017 sa začala zaspievaním piesne číslo 368 za klavírneho sprievodu Viliama Solárika. Po nej predseda Výboru misie (ďalej VM) Ján Jančo krátkou homíliou na text Sk 4, 12 a modlitbou konferenciu otvoril a všetkých srdečne privítal. Potom odovzdal slovo riaditeľovi Biblickej školy doc. Ing. Bohdanovi Hroboňovi, PhD. M.A., ktorý v krátkosti predstavil históriu aj súčasnú prácu Biblickej školy. Hosťom konferencie bol Marek Cieślar, redaktor Centra misji i ewangelizacji v Poľsku. Jeho prednášku prekladal do češtiny Adam Cieślar, emeritný kurátor Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. Brat Marek Cieślar prítomných pozdravil v mene riaditeľa Centra Misji i Ewangelizacji, ktorý osobne nemohol na konferenciu prísť. Vzápätí v pútavej prezentácii predstavil históriu, zámer i okolnosti vzniku aj súčasnú prácu Centra misji i ewangelizacji v Poľsku.

Centrum misji i ewangelizacji v Poľsku je organizácia, pôsobiaca v rámci evanjelickej cirkvi v Poľsku. Jeho cieľom je poskytovať pomoc pri misijnej práci farárom v cirkevných zboroch. Centrum misie (ďalej CM) má niekoľko stálych pracovníkov a viac ako 850 dobrovoľníkov, ktorí pre CM pracujú na základe dohody o práci. Je však ešte viac takých, ktorí, v prípade potreby, prichádzajú a zapájajú sa do práce. CM poskytuje komplexné služby v oblasti misie od jednodňových školiacich programov až po týždňové evanjelizačné tábory, ktoré robí viackrát do roka v rôznych častiach Poľska. CM poskytuje psychologické i pastorálne poradenstvo osobne aj cez internet, kde publikuje aj exegetické prípravky pre farárov, prípravky pre nedeľné besiedky či mládeže, archivuje audiovizuálne programy, ktoré samo vyrába. Vydáva knihy a pracovné materiály pre rôzne druhy práce – deti, dorast, mládež. Disponuje vlastným nahrávacím štúdiom, kde pripravuje hudobné CD rôzneho druhu aj rozhlasové programy, ktoré potom denne vysiela cez internet. CM produkuje aj vizuálne programy, publikované na DVD alebo v televízii. Má rozvinutú charitatívnu prácu, ktorá je zameraná na všetkých núdznych. Pravidelne organizuje pomoc pre sociálne slabšie rodiny, chudobné deti v Poľsku ale i v zahraničí, utečencov – hlavne z Ukrajiny – alebo osoby, postihnuté kriminálnym činom. CM je pritom len z 10 % financované evanjelickou cirkvou. Zvyšné zdroje sú dary dobrovoľníkov a projekty, skrze ktoré CM čerpá prostriedky hlavne z grantov, vypísaných v mestách. Všetko financovanie je však robené transparentne, aby každý mohol vidieť, koľko peňazí CM dostalo a na čo ich použilo.

Prítomní účastníci mali v následnej diskusii mnoho otázok na fungovanie centra a jeho vzťahu k cirkvi. Marek Cieślar na všetky odpovedal a napokon sám uviedol, že vo vymedzenom čase CM predstavil len veľmi stručne a dalo by sa ešte celý deň rozprávať o rôznych aktivitách, ktoré CM robí. Prítomným však ponúkol výročnú správu za rok 2016, ktorá je v poľštine aj angličtine.

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 14.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart