Kurzy cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 13. – 15. júla 2017 pripravil kurz pre kantorov a dirigentov. Témy prednášok a praktických cvičení boli: Liturgická hra na organe a Základy dirigovania, taktovacia technika a práca so zborovým materiálom.

Odbornou lektorkou dirigovania bola Mgr. art. Zuzana Buchová-Holičková, ArtD., a pre kantorov prednášal MgA. Janko Siroma. Ing. Stanislav Tichý, DiS. art., zároveň poslúžil aj dvoma prednáškami s názvom „Notácia bohoslužobnej hudby v protestantských cirkvách a Vokálno-inštrumentálna hudba v evanjelickej bohoslužbe“.

Výučba sa konala v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v evanjelických kostoloch cirkevných zborov Bratislava Staré Mesto (v Malom kostole na Panenskej ulici) a Bratislava-Petržalka (na Strečnianskej ulici). Na záver druhého dňa sa vo večerných hodinách uskutočnil koncert lektorov a žiakov v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

V posledný deň kurzu sa uskutočnila diskusia účastníkov kurzu s predsedníčkou Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku Mgr. art. Katarínou Juríkovou a prítomnými členmi výboru. Otvorilo sa mnoho otázok, ktoré spôsobujú radosti aj bolesti v hudobnej praxi v cirkevných zboroch, a vznikli nové podnety a návrhy ohľadom smerovania cirkevnej hudby v našej cirkvi. Všetci zúčastnení vyjadrili vďaku za pripravený kurz i túžbu po ďalších podobných stretnutiach.

Na záver boli účastníkom odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu s mottom: „Vzdávajte Hospodinovi, Boží synovia, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc." (Ž 29, 1) Všetkým účastníkom, ale i ostatným kantorom a dirigentom prajeme v ich službe veľa múdrosti, vytrvalosti, nadšenia z Božieho daru hudby a Božieho požehnania.

Jozef Havrila ml., člen VCHaH na Slovensku | 10.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart