Konferencia cirkevných archivárov v Ostrihome

9. mája 2019 sa v maďarskom meste Ostrihom uskutočnila konferencia cirkevných archivárov. Konferenciu usporiadala Spoločnosť cirkevných archivárov v Maďarsku (Magyarországi Egyházi Levéltáro-sok Egyesülete), ktorá sa už od roku 1993 snaží o vytvorenie efektívnej ľudskej a profesionálnej komunikácie medzi cirkevnými archívmi v Maďarsku na ekumenickom základe. Cirkevní archivári združení v tejto spoločnosti sa na pravidelných stretnutiach nielen spoločne radia o riešení každodenných problémov, ktoré prináša profesia archivára, ale vzájomne spolupracujú aj pri digitalizácii archívneho dedičstva. (http://matricula.hu, http://arca.melte.hu).

Hlavným cieľom konferencie bolo tento krát nadviazať vzťahy s cirkevnými archívmi na Slovensku, keďže naše národy zdieľajú spolu veľký kus histórie a naše archívne dedičstvo je navzájom prepojené silnými väzbami. Maďarskí archivári sa teda rozhodli dať priestor na konferencii hlavne nám Slovákom a požiadali nás o referáty. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku reprezentovali Miloš Kožlej, archivár Archívu Východného dištriktu ECAV a Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku, ktorí maďarských kolegov oboznámili s históriou a súčasným stavom našich dvoch evanjelických archívov.
Súčasťou konferencie bola aj prehliadka priestorov archívu Ostrihomsko – budapeštianskej arcidiecézy, spojená s prezentáciou najvzácnejších archívnych dokumentov, ktoré sú tu uložené. Atmosféra bola veľmi priateľská, maďarskí kolegovia boli veľmi srdeční , i keď aj trochu sklamaní, že nás zo Slovenska neprišlo viac. Prínosné pre nás, evanjelických archivárov, bolo hlavne nadviazanie kontaktu s pracovníkmi maďarského evanjelického centrálneho archívu v Budapešti (Evangélikus országos levéltár). Riaditeľ Miklós Czenthe nám ochotne odpovedal na naše mnohé otázky. Evanélikus Országos léveltár je účelovým zariadením Evanjelickej a. v. cirkvi v Maďarsku a v súčasnosti v ňom pracuje päť zamestnancov, traja na plný úväzok a dvaja na čiastočný. Nachádzajú sa v ňom mnohé dokumenty, ktoré sa týkajú územia Slovenska, ako aj časti archívnych fondov, ktoré nám na Slovensku chýbajú.
Musím sebakriticky poznamenať, že maďarskí evanjelici záchrane svojho archívneho dedičstva už roky venujú, na rozdiel od nás Slovákov, oveľa väčšiu pozornosť. V našej cirkvi je táto oblasť už roky zanedbávaná, čo samozrejme prinieslo svoje negatívne dôsledky. Mnohé zo vzácnych archívnych dokumentov, ktoré boli ešte pred 50timi rokmi v evidencii, dnes už neexistujú. Na druhej strane, aj maďarskí evanjelici majú svoje problémy a nedoriešené veci. Pri vzájomných rozhovoroch sa ukázalo veľa spoločných tém, ako je ochrana archívnych fondov cirkevných zborov, nedostatok financií, ale aj zámer vyčleniť pre centrálny archív zodpovedajúcu budovu. Maďarských kolegov sme informovali aj o našom zámere, vybudovať centrum histórie v Jurkovičovom sirotinci v Modre. Účasť na konferencii priniesla svoje ovocie. Veríme, že nové kontakty a vzťahy budú na úžitok obidvom stranám a povedú k skvalitneniu nášho spoločného zápasu o záchranu nášho historického dedičstva.

Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku | 17.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart