Inštalácia nového biskupa Reformovanej cirkvi

V sobotu 14. februára 2009 členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku prijali pozvanie Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) na Slovensku a zúčastnili sa na inštalácii novozvoleného biskupa RKC Lászlóa Fazekasa.

Slávnostná inštalácia sa konala v Reformovanom kostole v Komárne. Novoinštalovanému biskupovi sa v mene ECAV na Slovensku, Predsedníctva ECAV, prítomného Zboru biskupov ECAV a ostatných sesterských cirkví prihovoril aj brat generálny biskup Miloš Klátik a zaželal mu hojnosť Božieho požehnania v náročnej vedúcej funkcii.

Výsledky volieb v KRC boli zverejnené v septembri 2008. Z platných 350 hlasov pre dvoch kandidátov dostal 252 hlasov vtedajší zástupca biskupa László Fazekas z Komárna. Úrad na obdobie 6 rokov prevzal v januári 2009 od doterajšieho, vyše 70-ročného biskupa Gejzu Erdélyiho, ktorý tento post zastával od roku 1996.

Nový biskup László Fazekas má 48 rokov. Teológiu študoval na Karlovej univerzite v Prahe a dva semestre aj na Univerzite Martina Luthera v Nemecku. Najprv pôsobil ako pomocný duchovný v Komárne, potom bol farárom v Leviciach a od 90-tych rokov bol znovu farárom v Komárne. Jeho manželka Zuzana je tiež farárka; majú tri deti.

Za generálneho kurátora cirkvi bol v minuloročných voľbách opätovne zvolený bývalý kurátor Vincze Fekete, za zástupcov biskupa zvolili Róberta Géresiho pre maďarské zbory a Mariána Havasiho pre slovenské zbory, ktorí spolu s novými zástupcami generálneho kurátora boli v sobotu tiež slávnostne inštalovaní do funkcií.

RKC má podľa sčítania ľudu asi 110-tisíc členov, 9 seniorátov, z čoho dva sú slovenské, v ostatných prevažujú maďarsky hovoriaci veriaci. Sídlom ústredia RKC je Komárno.

Edita Škodová | 17.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart