Evanjelickí duchovní vo Zvolene

Vo zvolenskom divadle J. G. Tajovského sa 13. mája 2019 stretli slovenskí evanjelickí farári a farárky so svojimi tromi biskupmi na všeobecnej pastorálnej konferencii. Zhromaždenie začalo výborným biblickým úvodom brata seniora Mariána Kaňucha (2Kr 10). Dopoludnie bolo venované prednáške Jána Figeľa o náboženskej slobode. Popoludní sa konala moderovaná panelová diskusia na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“. Prítomných bolo okolo 120 evanjelických duchovných.

Moderátorom diskusie bol Peter Mihoč, biskupský tajomník Východného dištriktu. Pripravený odpovedať bol celý zbor biskupov. Bratia biskupi postupne pozdravili všetkých prítomných bratov a sestry v duchovnej službe. Diskutovalo sa nie len o pozitívach, ale aj o aktuálnych bolestiach v našej ECAV.
Na príklade Ezdráša, ktorý prichádza do Jeruzalema a obnovuje duchovný život, aj službu kňazov a následne Nehemiáša, ktorý obnovuje hradby Jeruzalema, sa prítomní v úvode venovali aktuálnej situácii kňazov na Slovensku.
Brat generálny biskup Ivan Eľko spomenul, že aj napriek tomu, že sa osobnosti farárov líšia, vždy zostáva rovnaká výzva pre každého, aby sa zapojili do služby všetci. Lebo v mnohých cirkevných grémiách sa opakujú rovnaké mená a tváre farárov. Záleží na tom, aby sa všetci otvorili v celej šírke svojich povinností a boli aktívnejšími nie len v cirkevných zboroch, ale aj v seniorátoch a pod.
Brat biskup Západného dištriktu Ján Hroboň sa ešte pred pol rokom v pozícii zborového farára videl ako pešiak a vedenie cirkvi vnímal ako niekoho, kto ho v službe obmedzuje. Dnes v svojej novej pozícii biskupa vníma obyčajného farára nie ako pešiaka, ale ako toho, kto má dôležitú obrovskú úlohu. Tou najväčšou úlohou v cirkvi je prinášať evanjelium vo svojom cirkevnom zbore.
Brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol povedal, že či ide o biskupa alebo o farára, vždy ide o hlásanie rovnakého evanjelia. Aj keď každý zápasí s rôznymi problémami, je dôležité, aby na Pánovej vinici pracovali všetci spolu. A široko-spektrálne: Aby sa neuspokojili so stavom aký u nich vládne, ale aby aj vo veľkých zboroch, podobne ako v malých, zápasili o každého jedného človeka a napríklad pripravili detskú besiedku aj pre jediné dieťa.

Druhou otázkou diskusie bola obnova dôvery. V mnohých grémiách sú aj samotní farári rozdelení do rôznych myšlienkových a názorových smerov.
Podľa biskupa Hroboňa sa treba navrátiť k Bohu, aby sa aj On vrátil k nám. Božie Slovo by pre duchovných nemalo byť len profesijným nástrojom. Má byť tiež naším denným pokrmom, niečo čo berieme denne do ruky a bez čoho nemôžeme my osobne existovať. Treba sa nám vrátiť k evanjeliu aj ako profesionálom, aj ako obyčajným hriešnikom.
Biskup Eľko spomenul konferenciu Evanjelizačného strediska v Prešove, kde sa hovorilo aj o Eliášovi, ktorého Boh prv ako ho poslal do služby, posilnil a uzdravil. To čo my potrebujeme je postaviť sa spolu - bok po boku - do spoločných projektov, aby všetci spolu bez predsudkov a posudzovania pracovali ako spolupracovníci v spoločnej službe. Vtedy sa aj vzťahy začnú uzdravovať. Predsudky sú mocné, ale rovnako silné sú pozitívne veci, ktoré nás dokážu spájať.
Biskup Sabol spomenul ľudskú slabosť ako sú sympatie aj nesympatie. Napriek týmto vlastnostiam, ktorým sa nevyhneme, nemali by sme stratiť spoločný cieľ a snahu o spoločné dielo. V Božom diele sú potrební všetci. Pri strate a následnom obnovení dôvery je dôležité, že nás zlá situácia stále bolí. Len tam je šanca naše nedokonalé vzťahy zmeniť a napraviť, keď nás bolia. Keď si navzájom budeme prisluhovať spravodlivosť, bude sa obnovovať aj dôvera. Múdry sluha má kráľovu priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne (Pr 14, 35).

Ďalšou témou bol Evanjelický posol, ktorý sa stavia do pozície cirkevného súdu alebo vyšetrovateľa a nahrádza orgány, ktoré sú v cirkvi na to ustanovené. Akoby sa hranice slušnosti kamsi neúnosne ďaleko posunuli.
Na otázku zareagoval generálny biskup, ktorý vníma situáciu veľmi osobne. Mal telefonát od cudzieho človeka, ktorý bol k nemu vulgárny. Vtedy si brat biskup uvedomil, že takto nastavuje svojich čitateľov Evanjelický posol, ktorý sa vulgárne vyjadruje bežne.
Biskup Sabol spomenul, že už v minulosti upozorňoval na to, že Posol by nemal šíriť klebety, kde sa čo v cirkvi šuchne. My nechceme a nebudeme zametať veci pod koberec. Veď v cirkvi máme disciplinárne orgány, aby riešili čo majú vo svojich kompetenciách. Tam sa mnohé podozrenia neriešili, ale účty sa vybavujú na stránkach Posla. Širokej verejnosti sa podsúvajú informácie, ktoré sú nepravdivé a zraňujú jednotlivcov aj celú cirkev. Toto médium prehlbuje medzi nami nedôveru a podsúvaním negatívnych informácií nás triešti.
Biskup Hroboň spomenul biblický princíp (MT 13, 15-17): Keby tvoj brat zhrešil proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata; ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník.

Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 17.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart