Cena Mesta Zvolen udelená kňazovi

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Zvolen prežíval 8.novembra 2018 v Divadle JGT vo Zvolene mimoriadnu udalosť. Po prvýkrát v novodobej histórii, bolo udelené najvyššie vyznamenanie Cena Mesta Zvolen kňazovi ,a to nášmu bývalému zborovému farárovi Mgr. Jánovi Podlesnému, ktorý vo Zvolen pôsobil vyše 17 rokov. Tých 17 rokov jeho pôsobenia medzi nami, mu umožnilo stretávať sa a spolupracovať aj s mnohými predstaviteľmi vo verejnom živote. Na slávnostnom odovzdaní ceny sa zúčastnilo vyše 80 členov cirkevného zboru, na čele s našim terajším zborovým farárom Mgr. Jánom Mojzsisom. Br. farár Podlesný sa pri udelení ceny verejne poďakoval aj svojmu dlhoročnému priateľovi a blízkemu spolupracovníkovi v cirkvi MUDr. Milanovi Beňovi, ale najmä jeho vzácnej manželke a rodinke, za jej trpezlivosť, pochopenie a podporovanie spoločných aktivít na pôde cirkevného zboru, ale aj jeho aktivít vo verejnom živote, ale tiež za obetavosť a pomoc v jeho vážnej nemoci.
Vo svojom ďakovnom príhovore sa poďakoval predstaviteľom a poslancom Zvolena, členom jednotlivých komisii pri Mestskom zastupiteľstve, veď od roku 2007 až do odchodu do Senca (2014) pracoval v Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania. Jeho pôsobenie vo Zvolene bolo predovšetkým pre duchovné povznesenie cirkevného zboru (17 rokov viedol Štúdium Biblie, vydávali sme misijný zborový časopis Zvolenský Prameň, viedol spevokoly : detský a dospelých, vydal pre zbor POSTILU, a knihu 40 rokov v kňazskej službe Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. V týždenníku Zvolenské noviny niekoľko rokov viedol rubriku Otvárajme Bibliu. Pre cirkevný zbor vydal Dejiny Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a za pôsobenia manželov Podlesných boli vykonané generálne opravy nielen kostola, ale aj všetkých zborových objektov, tak v matkocirkvi, ako aj po fíliach. Mnoho z toho, čo vo Zvolene vykonali, prinesie Božie požehnanie možno až neskôr a najmä pre budúcu generáciu.
V závere svojho príhovoru br. farár povedal: „želám nielen všetkým evanjelikom, ale aj všetkým príslušníkom iného vierovyznania, i občanom bez vyznania, všetkým Vám milí Zvolenčania, veľa pevného zdravia, rodinnej pohody, pokojné roky života vo vzájomnej úcte a láske v našom prekrásnom meste vo Zvolene.
Ďakujem všetkým, ktorí ste ma prišli podporiť, ako svojho kňaza aj na tomto mieste“.

Svoj príhovor ukončil slovami: že aj pre neho platí to, čo povedal Pán Ježiš svojim učeníkom: v evanj. podľa Lukáša: „Tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme.“ (Evanjelium podľa Lukáša 17, 7 – 10 )

Br. farárovi Jánovi Podlesnému, jeho manželke, našej zborovej pani farárke a celej ich rodinke, želáme ešte veľa Božieho požehnania, pevného zdravia, radosti a pokoja v ďalších rokoch života.

Mgr. Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa Cirkevného zboru ECAV Zvolen | 15.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart