Biblická konferencia v Hannoveri

V dňoch 10. − 13. 9. 2018 sa v nemeckom Hannoveri konala biblická konferencia. Okrem zástupcov z nemeckých cirkví sa na nej zúčastnili aj členovia ECAV na Slovensku a Kresťanskej reformovanej cirkvi zo Slovenska.

Ďalšími účastníkmi boli zástupcovia Sliezskej evanjelickej cirkvi a Českobratskej cirkvi evanjelickej z Českej republiky, ako aj z evanjelických cirkví v Maďarsku a Rumunsku. Každý rok sa na biblickej konferencii rozoberá jedna biblická kniha alebo stanovené úseky z nej. Prednášateľom bol Prof. Dr. Christfried Böttrich z Univerzity a Teologickej fakulty v Greifswalde.

Témou konferencie bola analýza vybraných textov z Evanjelia podľa Lukáša. Účastníci sa oboznámili s profilom evanjelistu Lukáša, všímali sme si napríklad jeho sociálny rozmer, ako zaznačil Ježišov vzťah k chudobným, marginalizovaným, ženám, Samaritánom, ale i jeho poznatky z oblasti histórie, liturgiky, medicíny, práva.

Prednášky sa striedali s prácou v skupinách. Každá pracovná skupina mala určený biblický text, ktorým sa postupne zaoberala. Najskôr účastníci rozprávali o tom, aké asociácie vzbudzuje biblický text u nich osobne, potom diskutovali o nových výkladových (exegetických) poznatkoch a napokon rozmýšľali, akým spôsobom sa konkrétny biblický text aplikuje v živote cirkvi alebo cirkevného zboru. Konferencia bola veľmi inšpiratívna pre kazateľskú aj katechetickú prácu v cirkevnom zbore. Na budúci rok sa podobná konferencia bude konať v Hamburgu a jej témou bude biblická kniha Daniel.

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart