Americkí lektori na šk. rok 2017-2018

Na základe dohody uzavretej medzi ECAV na Slovensku, Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA), Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia z USA vyučovať vybrané predmety v anglickom jazyku na naše evanjelické školy.

V nadchádzajúcom školskom roku tak môžeme privítať 9 nových lektorov, ako aj 6 „starých“ lektorov, ktorí sa rozhodli zostať a predĺžiť si svoje pôsobenie aj v nasledujúcom školskom roku. Celkovo budú pôsobiť na bilingválnych gymnáziách v Bratislave, v Košiciach, Tisovci a Liptovskom Mikuláši a po minuloročných dobrých skúsenostiach pokračuje aj vyučovanie na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Orientačný týždeň pre nových amerických lektorov, ktorý je tradične prípravou pred ich pôsobením na evanjelických školách, na ktorých budú vyučovať v školskom roku 2017/2018, sa konal v dňoch od 13. - 18. augusta 2017 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Prípravný kurz viedli nový regionálny zástupca Svetovej misie ELCA pre Európu Viking Dietrich, farár Bratislavského medzinárodného cirkevného zboru (BIC) Derek Harman a lektori z minulého školského roku Bill a Kathy Fredell. Počas týždňa sa lektori oboznamovali so životom v strednej Európe, s našou krajinou a s našimi zvykmi, so slovenským jazykom, ako aj s učebnými metódami a školským systémom na Slovensku.

V ICH programe bola aj návšteva Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave, kde ich prijala tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá. Prezentáciu o ECAV na Slovensku mala tajomníčka pre zahraničie Lucia Martonová. Týždeň vzdelávania a spoznávania našej krajiny ukončili službami Božími v aule EBF UK. Služby Božie viedol farár Derek Harman z Bratislavského medzinárodného cirkevného zboru a regionálny zástupca Viking Dietrich. Prítomný bol aj biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý lektorov srdečne privítal, odovzdal im pozdrav od generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a udelil im Áronovské požehnanie.

Všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vzdelávaní našich žiakov, prajeme, aby ich prácu, obetavosť a snahu požehnával Pán Boh a aby im dával dostatok síl a múdrosti v ich službe.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 6.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart