Aktív Predsedníctva ECAV o misii

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zvolalo v roku 2013 niekoľko pracovných aktívov, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Ten posledný bol venovaný misii. Konal sa v sobotu 16. 11. 2013 v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci- U Svítkov a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 bratov a sestier z celého Slovenska.

Úvodnou pobožnosťou aktív otvoril predseda Výboru misie ECAV na Slovensku (ďalej len VM) Ján Jančo, ktorý v kázni na text z Mt 25, 1 – 13 (podobenstvo o desiatich pannách) povedal, že k otázkam viery a spasenia nesmieme byť ľahostajní. Pre svoje spasenie i spasenie iných musíme urobiť všetko, čo je v našich silách.

Po pobožnosti sa prítomným prihovoril generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorý vyjadril radosť z toho, že sa zišli ľudia, ktorí chcú v cirkvi pracovať a sledujú jej dobro a rozvoj. Zároveň však podotkol, že okrem slov sa treba chopiť aj činu a misiu skutočne konať, nie iba o nej hovoriť.

Aktív bol rozdelený na tri tematické bloky, pričom každý bol venovaný inej oblasti misijnej práce:

1. Misia vo vyšších COJ. V prvom bloku bratia Stanislav Grega a Marián Grega predstavili misijnú prácu v senioráte, a to na svojom – Liptovsko-oravskom. Postupne oboznámili poslucháčov s celou škálou činností, medzi ktorými nechýbali aktivity pre deti, mládež, konfirmandov, ženy či mužov. Okrem iného spomenuli aj mediálny výbor, ktorý prítomných zaujal, a tak sa spolupráca cirkvi a jednotlivých jej zložiek s médiami objavila aj v diskusii, v ktorej viacerí účastníci poukázali na silu médií. Okrem toho však účastníci diskutovali aj o spolupráci cirkvi a SEM, o výsledkoch sčítania obyvateľov a o úrovni cirkevných časopisov. V každej oblasti práce sa jednoznačne ukazuje, že cirkev potrebuje ochotných a kvalitných spolupracovníkov. Nemôže všetky činnosti konať len farár a ani misijné zameranie činnosti v zbore nemôže byť rovnaké. To spôsobuje, že kým na jednom mieste sa práca darí, inde sa nedarí, pretože tam je síce väčšia cieľová skupina, no menej ochotných pracovníkov. Prítomní preto navrhli, aby v cirkvi pôsobil mobilný misijný tím, ktorý by mohol krátkodobo pôsobiť v rôznych kútoch Slovenska a „naštartovať“ prácu s danou cieľovou skupinou, s ktorou by už potom pracoval zbor.

2. Rómska misia. Bratia Radoslav Grega a Ľuboslav Beňo hovorili o svojich skúsenostiach s misiou medzi Rómami a slová dokresľovali konkrétnymi skúsenosťami z vlastných i okolitých susedných zborov. Informácie doplnili aj ďalší pracovníci z Koordinačného výboru rómskej misie Ivan Bojna a Štefan Gabčan. Vzácnym svedectvom bola výpoveď brata Júliusa Lalika, ktorý sa ako Róm stal dozorcom cirkevného zboru v Slavošovciach. Potvrdil slová predrečníkov svojou výpoveďou z druhej strany a s láskou zaspomínal na Hansa Martina Derna, ktorý bol priekopníkom rómskej misie na Slovensku. Prítomní si so záujmom vypočuli všetky referáty a v diskusii potvrdili potrebnosť a užitočnosť tejto práce, no zároveň poukázali na to, že by bolo potrebné okrem evanjelia priniesť Rómom aj osvetu v oblasti plánovaného rodičovstva, aby v nich aspoň trochu vzrástol pocit zodpovednosti za rodinu. Podľa niektorých sa Rómovia iba tak môžu vymaniť zo svojej bezútešnej sociálnej situácie, a práve to je spôsob, ako im cirkev môže pomôcť.

3. Misia v zahraničí. Brat Daniel Beňuch referoval o svojich skúsenostiach zo študijných pobytov v zahraničí. Následná diskusia potvrdila, že zahraničná misia je oblasť, ktorej sa treba venovať. Hoci máme pocit, že si ju nemôžeme dovoliť alebo že o ňu nie je záujem, výpovede viacerých účastníkov potvrdili, že aj v našej cirkvi sú ľudia, ktorí túžia ísť pôsobiť do zahraničia. Istým riešením by preto bolo nadviazať oficiálnu spoluprácu s niektorou zahraničnou misijnou spoločnosťou, ktorá by prijímala, pripravovala a následne vysielala našich ľudí. Rovnako by bolo možné ponúknuť študentom niektorej zahraničnej cirkvi štúdium u nás.

Predseda VM Ján Jančo zhrnul aktív konštatovaním, že naša cirkev má už od roku 2007 svoju misijnú stratégiu. Ona je základným smerovníkom misijnej práce. Aj keď si jednotlivé cirkevné zbory môžu konkrétne body upraviť alebo jeden pred iným uprednostniť, v zásade ju možno považovať za vyjadrenie uvažovania cirkvi v oblasti misie. Dnešná diskusia podľa neho potvrdila, že misijná práca sa v podstate v cirkevných zboroch i seniorátoch uskutočňuje, aj keď v rôznych formách a v rôznej miere. Môžeme, samozrejme, hľadať nové možnosti, no hlavne musíme svoje plány i snaženia zveriť do rúk nášho nebeského Otca, ktorý dáva vzrast tomu, čo my sejeme.

Na záver sa všetkým prihovoril generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý s potešením konštatoval, že dnešný aktív, aj keď nebol najpočetnejšie navštívený, bol však veľmi konštruktívny. Ocenil túžbu prítomných diskutovať a hľadať nové riešenia. To je prvý predpoklad pre vzrast cirkvi a nápravu vecí. Prítomných uistil, že predsedníctvo cirkvi aj vďaka komunikácii s jednotlivými zložkami či orgánmi alebo členmi ECAV vníma nedostatky a pracuje na ich odstránení. Všetko si však žiada čas a zmeny sa nedajú robiť v priebehu niekoľkých dní či mesiacov. Na záver všetkým poďakoval za účasť, pričom ocenil, že na aktíve sa zúčastnili štyria seniori a zastúpených bolo deväť seniorátov.

Aktív modlitbou ukončil brat farár Marián Kaňuch a generálny biskup dal prítomným požehnanie. Verejná diskusia o misii sa tak skončila. No je na nás všetkých a na Výbore misie ECAV na Slovensku, aby povedané podnety neboli ponechané bez povšimnutia, ale aby sme sa im ďalej venovali a naplnili ich s cieľom rozvoja cirkvi na slávu Božiu a našu radosť.

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 21.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart