Spolok M. Luthera zasadal v „Lutherovom dome“

Evanjelický kostol a „Lutherov dom“ v Partizánskej Ľupči boli 11. júna 2017, v Nedeľu Svätej Trojice, miestom konania výročného zhromaždenia Spolku Martina Luthera (SML).

Na hlavných služieb Božích mal kázeň Dr. Pál Fónyad, ev. farár v. v., predseda MLBOe v Rakúsk. Pred prisluhovaním Večere Pánovej s použitím Lutherových myšlienok sa prihovoril Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR z Prahy (ako hosť SML); zároveň zvestoval slovo Božie aj popoludní, na nešpore. Už na hlavných službách Božích predseda SML Mgr. Ondrej Peťkovský uviedol správu o činnosti Spolku a podstatné body z nej potom ešte odzneli aj na nešporných službách Božích. Pozornosť bola venovaná nielen stručnému hodnoteniu aktivít v minulom období, ale aj 500. výročiu reformácie a skromným desiatim rokom činnosti, počnúc od prvého (zakladajúceho) zhromaždenia Spolku Martina Luthera ML 10. júna 2007 vo Vrútkach.

Domácim viery boli predstavené i vybrané projekty, na ktorých sa finančnou podporou podieľal SML; celkom najčerstvejším je vydanie knihy „Heidelbergská dišputa“ (Lutherova společnost, Praha, 2017). K úspešnému priebehu tohto stretnutia nezištne prispeli zborový farár Mgr. Ján Molčan s láskavou podporou vedenia cirkevného zboru, čo bolo záverom s vďačnosťou zdôraznené aj pri „rodinnom“ posedení vo vkusne upravených priestoroch „Lutherovho domu“.

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 20.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart