15. výročie chrámu Božieho v Petržalke

V Bratislave-Petržalke v dňoch 6. – 8. 11. 2009 usporiadali zborové dni, aby si pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu. Na oslavách sa zúčastňovali aj bývalí petržalskí zboroví farári: generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v nedeľu poslúžil i kázňou slova Božieho, a sestra farárka Oľga Klátiková.

“My petržalskí evanjelici si v týchto dňoch s radosťou a vďačnosťou pripomíname 15. výročie posvätenia nášho Evanjelického kostola Svätej Trojice a zborového centra. Tešíme sme z toho, že máme „Sion“, Božie miesto, kde sa evanjelická duša môže stretnúť so svojím Pánom, kde sa ľudská duša môže utiahnuť a skryť počas búrky, ktorá neraz vládne na púšti tohto sveta.
Sme tu, za Dunajom, zídení zo všetkých kútov našej krajiny, aby sme boli jednou Božou rodinou. Hospodin si nás zhromaždil – a nielen to. Dáva nám prostredníctvom svojho Syna nádej pre spoločný život, hoci sme rôzni a nie je jednoduché byť s druhými zajedno. On svojou mocou a Duchom Svätým spôsobuje, aby sme všetci verili v Neho a pestovali medzi sebou Jeho lásku. A vtedy sme stánkom Božím, chrámom Božím. Nie murovaným, tvrdým a studeným, ale živým. Kostol, kde sa stretáme, nám k tomu slúži, lebo tam znie Jeho slovo a prisluhujú sa sviatosti, ktoré ustanovil Kristus Pán, “
povedal na margo osláv brat zborový farár Ján Kolesár.

Zborové dni pripravili členovia zborového presbyterstva pod „taktovkou“ J. Kolesára, aby sa aj takýmto spôsobom pokúsili o oživenie zborového života a pritiahnutie nových členov, a to najmä vo filiálkach CZ v Rusovciach, Jarovciach a Čunove, kde evanjelikov rapídne ubúda. Preto práve tam rozdali po domoch letáčiky s pozvaním na podujatia – a prvé z nich sa konalo práve v Rusovciach, ktoré kedysi boli matkocirkvou Petržalky. Počas duchovno-kultúrneho programu pod mottami „Zo všetkých končín zeme vás pozbieram“ a „Buďme sa činiteľmi slova“ (Jk 1, 22) si domáci viery a hostia pripomenuli aj 150. výročie posvätenia tamojšieho chrámu a generálny biskup si v príhovore zaspomínal, že v čase, keď ako kaplán a potom farár začal pôsobiť v tomto cirkevnom zbore, to bol jediný evanjelický kostol pre celú Petržalku. Duchovné slová brata seniora BAS Borisa Mišinu a brata farára Jána Kolesára sa striedali s piesňami a tancami: vystúpila zborová mládežnícka hudobná skupina eMeLs´Bí pod vedením brata farára Vladimíra Kmošenu a detský folklórny súbor z Rusoviec Gerulata.

Zborové dni pokračovali v sobotu večer v Chráme Svätej Trojice v Petržalke pod mottom „Nádej pre život v zbore“ Po úvodnom slove brata farára Kolesára sa veriacim duchovným slovom prihovoril brat farár Rolf Engelhardt z partnerského CZ v Ulme a večer uzavrel brat generálny biskup spomienkami na roky, počas ktorých s Božou pomocou a vďaka zapáleným členom cirkevného zboru prekonávali rozličné ťažkosti a problémy, až napokon vybudovali tento krásny chrám Boží a priľahlé zborové centrum. V spomienkach pokračoval Emil Kolek, jeden z členov zborového kvarteta Nádej, ktoré si rovnako ako kostol pripomína 15 rokov svojej existencie. O tom, že to boli požehnané roky, svedčí niekoľko CD-čok, ktoré nahrali, a množstvo koncertov, na ktorých potešili spevom duchovných piesní a spirituálov – rovnako ako v ten večer. Kultúrny program doplnil jeden z tých, ktorí sú nádejou pre tento cirkevný zbor – mladý klavirista Tomáš Rojček, konfirmovaný v tomto kostole, kde teraz pôsobí ako jeden z kantorov. Zahral nám aj vlastnú skladbu Základný postoj.

„Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi!“ – to bolo motto slávnostných nedeľných služieb Božích, na ktorých sa svojim bývalým ovečkám v kázni slova Božieho prihovoril brat generálny biskup Miloš Klátik, za pôsobenia ktorého bol tento chrám Boží vybudovaný (časť z nej uvedieme nižšie). Zá úsilie pri výstavbe Božieho stánku bývalým farárovcom, ako i ďalším členom CZ poďakoval v úvode služieb Božích zborový dozorca Pavel Strhár, ktorý privítal aj vzácnych hostí zo Slovenska i zo zahraničia. V čase určenom na príhovory zhromaždenie pozdravila vicestarostka Petržalky Viera Kimerlingová, bývalý petržalský zborový farár Igor Kišš, sestra farárka Zlatica Lichvarčíková pochádzajúca z tohto CZ a brat farár Rolf Engelhardt za hostí z Ulmu. Na záver svojich bývalých cirkevníkov oslovila sestra farárka Oľga Klátiková. V liturgii poslúžili aj brat prodekan EBF František Ábel, sestry farárky Eva Kolesárová a Karolína Konopeusová a bratia farári Vladimír Kmošena a Ján Kolesár. Zaspieval domáci zborový spevokol a deti z Materskej školy Filipa Melanchtona v Petržalke.

Na posedení po službách Božích pokračovali modlitby a príhovory bratov farárov Jána Klátika a Jána Lacka, za nemeckých hostí sa prihovoril brat farár Reinhard Müller a na stavbu kostola si zaspomínal aj Ing. arch. Július Baláž.

Ďakujeme Pánu Bohu za tento Boží stánok a prosíme, aby naďalej požehnával tento cirkevný zbor a rozmnožoval rady jeho členov.

Edita Škodová | 14.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart