Evanjelická bohoslovecká fakulta UK jubiluje

Akademickými službami Božími spojenými so spoveďou a Večerou Pánovou sa 30. 9. 2009 začali oslavy významných výročí EBF UK. Pokračovali slávnostným zasadnutím akademickej obce, sympóziom, slávnostnou akadémiou a recepciou.

 

Edita Škodová | 2.10.2009

viac

Z 13. zasadnutia právneho výboru

V poradí už 4. zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku v tomto kalendárnom roku sa uskutočnilo 4. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave. Návrhmi z rokovania sa bude zaoberať Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 2. 10. 2009.

 

Vladimír Ferenčík, predseda PV | 1.10.2009

viac

70. výročie pamiatky posvätenia chrámu v Hajnej Novej Vsi

Nedeľa 27. 9. 2009 bola slávnostným dňom pre evanjelikov v CZ Nitrianska Streda, zvlášť pre filiálku Hajná Nová Ves, kde si pripomenuli 70. výročie pamiatky posvätenia chrámu. Kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martin Bobák, domáci farár | 29.9.2009

viac

Redakcia duchovného života navštívila GBÚ

S vedúcou Redakcie duchovného života v Slovenskej televízii B. Tokárovou a pracovníkom tejto redakcie M. Gdovinom sme rokovali 23. 9. 2009 na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová | 26.9.2009

viac

Zasadnutie Rady Ústredia EPS

9. septembra 2009 na GBÚ v Bratislave zasadala Rada Ústredia EPS v OS a OZ SR. Zasadnutie viedol generálny duchovný EPS plk. J. Balocký a za ERC SR sa na ňom zúčastnili M. Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR, a generálny tajomník ERC L. Krpala.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 25.9.2009

viac

K 20. výročiu pádu železnej opony

Zasadnutie prípravného výboru k pripomenutiu 20. výročia pádu železnej opony sa konalo v zasadačke GBÚ v Bratislave 11. septembra 2009. Prítomní boli generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a duchovní ECAV D. Midriak, J. Matys, D. Bázlik a K. Hudáková.

 

Edita Škodová | 25.9.2009

viac

1. evanjelické cirkevné dni vo Weimare

V dňoch 19. – 20. septembra 2009 sa vo Weimare konali 1. evanjelické cirkevné dni Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, na ktorých sa za našu ECAV na Slovensku zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 23.9.2009

viac

Odhalenie sochy J. M. Hurbana v Tvrdošíne

V Tvrdošíne v piatok 18. 9. 2009 odhalili sochu J. M. Hurbana, evanjelického farára a národného buditeľa. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý krátko nato odcestoval na pracovnú cestu do Weimaru.

 

Edita Škodová | 20.9.2009

viac

Revúca – centrum medzinárodného školstva

V Revúcej sa v dňoch 3. – 4. 9. 2009 uskutočnila Medzinárodná konferencia prvých gymnázií krajín V4 pod názvom „Európske školstvo včera a dnes“, ktorú pozdravil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Danica Hudecová, zborová farárka | 12.9.2009

viac

Spomienka na J. P. Lešku v Bzinciach

V tomto roku uplynulo 100 rokov od úmrtia významného evanjelického kňaza, seniora, organizátora cirkevného života a básnika J. P. Lešku. CZ v Bzinciach si ho pripomenul 6. 9. 2009 za prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

Ľudmila Šupáková | 12.9.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart