Zo zasadnutia GP 5 2009

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) bolo zvolané na 4. 12. 2009 do Zvolena. Bolo spojené s uvedením do funkcií cirkevných predstaviteľov zvolených na Synode ECAV v Látkach.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.12.2009

viac

Vzdelávanie kaplánov november 2009

V dňoch od 22. - 26. novembra sa 21 kaplánov z rôznych kútov a cirkevných zborov Slovenska sústredilo na školení v priestoroch misijného zariadenia Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Ivan Boženík , kaplán | 7.12.2009

viac

Brat generálny biskup u vojakov v Trenčíne

26. 11. 2009 zavítal na Veliteľstvo síl výcviku a podpory v Trenčíne dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prijal pozvanie na spoločensko-vedný seminár. Vystúpil na ňom s prednáškou „Tolerancia, intolerancia, xenofóbia a rasizmus“.

 

Marian Bodolló | 6.12.2009

viac

Hontianske Moravce si uctili Tablica

V Hontianskych Moravciach si pripomenuli 240. výročie narodenia Bohuslava Tablica, ich niekdajšieho kazateľa, konseniora, seniora. Na službách Božích boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Darina Hybská Majdúchová | 27.11.2009

viac

Zasadala synoda Sliezskej cirkvi evanjelickej

14. 11. 2009 sa brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda zúčastnil na základe poverenia Zboru biskupov ECAV na 1. zasadnutí XXVIII. riadnej synody Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR, ktorá sa konala v Českom Tešíne.

 

-eš- | 27.11.2009

viac

Nový predseda Diakonického diela v Stuttgarte

Dňa 11. novembra 2009 v rámci slávnostných služieb Božích bol do úradu vrchného cirkevného radcu a predsedu Diakonického diela Württemberg uvedený brat Dieter Kaufmann.

 

-eš- | 25.11.2009

viac

Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku

Už v školskom roku 2009/2010 (v letnom semestri) študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave absolvujú seminár „Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku“, ktorý bol zaradený do učebných osnov EBF UK.

 

Zora Bakošová, Radoslav Hanus  | 25.11.2009

viac

Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality

20. 11. 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala ECAV na Slovensku a ZED v spolupráci s Východným dištriktom, Liptovsko-oravským seniorátom a CZ Ružomberok.

 

Edita Škodová | 24.11.2009

viac

Obnovený chrám Boží v Ábelovej

21. nedeľa po Sv. Trojici, 1. 11. 2009, bola pre CZ Ábelovú pamätným dňom. Na slávnostné služby Božie spojené s posviackou obnoveného chrámu prišli generálny biskup M. Klátik a senior NOS J. Ďuriš.

 

Juraj Holek  | 20.11.2009

viac

15. výročie chrámu Božieho v Petržalke

V Bratislave-Petržalke v dňoch 6. – 8. 11. 2009 usporiadali zborové dni, aby si pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu. Na oslavách sa zúčastňovali aj bývalí petržalskí zboroví farári: generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v nedeľu poslúžil i kázňou slova Božieho, a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 14.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart