Z návštevy v Rim. Brezove a Rim. Bani

CZ ECAV Rimavské Brezovo bol znovu úspešný pri predkladaní a schválení projektov v programe „Obnovme si svoj dom“ 2009/2010, ktorý vyhlasuje MK SR. Realizované aj plánované práce predstavili gen. biskupovi M. Klátikovi 25. 5. 2010.

 

Janka Miháliková, Rimavské Brezovo | 27.5.2010

viac

Medzinárodný študijný kurz v Bad Herrenalbe

Pod názvom „Diaspora – jej význam pre cirkvi, spoločnosť a ekuménu v Európe na začiatku 21. storočia“ sa 16. – 20. mája 2010 v Bad Herrenalbe konal študijný kurz, kde jedným z prednášajúcich bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Kristína Horňáková | 26.5.2010

viac

Služby Božie na záver akademického roka

V aule Evanjelickej fakulty UK v Bratislave sa 12. 5. 2010 konali služby Božie na záver akademického roka 2009/2010. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik a prítomným sa prihovoril i generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 17.5.2010

viac

V Mikuláši rokovali o reštruktualizácii

Po minuloročnej medzinárodnej konferencii o reštruktualizácii sa v sobotu 17. 4. 2010 v Liptovskom Mikuláši konala konferencia, na ktorej sa zišli predsedníctva seniorátov, dištriktov a predstavitelia ECAV na Slovensku.

 

-mk-  | 11.5.2010

viac

Zasadalo valné zhromaždenie ZED

V dňoch 18. – 19. 4. 2010 konalo sa valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (VZ ZED), na ktorom bol zvolený aj nový výbor ZED. VAlné zhromaždenie sa začalo 18. 4. službami Božími s Večerou Pánovou v Ev. a. v. chráme Božom v Mýte pod Ďumbierom.

 

Ľubica Sobanská | 10.5.2010

viac

Na valnom zhromaždení Tranoscia

V poradí 19. valné zhromaždenie akcionárov Tranoscia sa uskutočnilo 23. apríla 2010 v zasadačke mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Okrem iného na ňom predstavili nový edičný plán.

 

-zz- | 10.5.2010

viac

Rodinný tábor v Crikvenici

Pomaly sa začína čas výletov a táborov. Evanjelickému a. v. cirkevnému zboru Ilok sa podarilo už jeden pekný tábor absolvovať. Konal sa od 19. do 24. 4. 2010 v Crikvenici. Zúčastnili sa na ňom hostia z Nemecka, Ameriky, Srbska, Fínska a prvý raz aj gen. biskup M. Klátik s manželkou Oľgou.

 

B. Sajáková, ev. farárka v Iloku | 10.5.2010

viac

So študentmi EBF UK o sociálnej pomoci

V utorok 27. apríla 2010 sa na GBÚ v Bratislave uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika so študentmi 4. ročníka dennej i externej formy odboru Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci.

 

Miloslav Gdovin | 5.5.2010

viac

8. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien

Pod heslom Neboj sa, lebo ja som s Tebou! z knihy proroka Izaiáša (Iz 41, 10) sa nieslo 8. valné zhromaždenie (VZ) Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ) 1. mája 2010 v Klenovci.

 

Daniela Horínková  | 5.5.2010

viac

Zo zasadnutia GP 2 - 2010 z 9. 4. 2010

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP), ktoré bolo zvolané na 9. apríla 2010 do Bratislavy, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou v modlitebni GBÚ generálnym presbyterom a zamestnancom GBÚ poslúžila sestra farárka O. Klátiková.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.4.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart