Prípravná skupina SLZ rokovala v Bratislave

Zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2009 zasadali na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave, aby pripravili tzv. predvalné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 13. - 17. 3. 2010 v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová | 11.9.2009

viac

Inštalácia zborových farárov vo Veľkom Krtíši

V sobotu 5. 9. 2009 sa v CZ Veľký Krtíš konala slávnostná inštalácia Mgr. Jána Rumana a Mgr. Martiny Rumanovej za zborových farárov, na ktorej kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD.

 

Marcela Kmeťová | 10.9.2009

viac

Z návštevy generálneho biskupa v strednom Nemecku

V Quedlinburgu na pozvanie Spojených evanjelických luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) a Farárskeho spolku z Durínska sa 28. 9. 2009 uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika a riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského s vrchnými radcami VELKD Christiánom Frehrkingom a Norbertom Deneckem.

 

Dušan Vagaský | 8.9.2009

viac

Noví americkí lektori

Na základe Dohody medzi Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike a Luteránskou cirkvou Missourskej synody v Spojených štátoch amerických a Ministerstvom školstva SR prichádzajú každoročne dobrovoľní učitelia a pedagógovia na naše evanjelické školy, kde vyučujú vybrané predmety v anglickom jazyku.

 

Daniela Veselá  | 28.8.2009

viac

60. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bracovciach

V nedeľu 23. augusta 2009 si veriaci cirkevného zboru Pozdišovce v pripomenuli 60. výročie posvätenia chrámu Božieho v dcérocirkvi Bracovce. Kázňou Božieho slova poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Eva Šamudovská, Vladimír Magura | 25.8.2009

viac

Návšteva z Nemecka v našich cirkevných zboroch

V dňoch 17. – 20. 8. 2009 cestu po Slovensku absolvovali dvaja predstavitelia Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka s cieľom spoznať cirkevné zbory a diakonické strediská, ktoré v predošlých rokoch dostali finančnú podporu z ich cirkvi.

 

Marcela Kmeťová | 24.8.2009

viac

K Roku kresťanskej kultúry 2010

Na pozvanie ministra kultúry SR Marka Maďariča sa v piatok 21. 8. 2009 na Ministerstve kultúry SR stretli generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s ordinárom slovenského Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu Františkom Rábkom.

 

Edita Škodová | 24.8.2009

viac

Atlas histórie slovenskej ECAV – správa o výsledkoch dotazníkovej kampane v CZ ECAV

Riešiteľský kolektív Atlasu histórie slovenskej ECAV, zložený z bádateľov z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied ako aj ďalších inštitúcií, oslovil v minulom roku generálne presbyterstvo ECAV s prosbou o pomoc pri získavaní údajov z CZ ECAV na Slovensku

 

Dagmar Kusendová | 21.8.2009

viac

Zo švédskeho zápisníka 5 a 6

Prinášame pokračovanie zápiskov z duchovných cvičení našich bratov farárov a sestier farárok vo Švédsku.

 

Martin Šefranko | 18.8.2009

viac

60 rokov samostatného CZ v Palúdzke

60. výročie samostatnosti cirkevného zboru Liptovský Mikuláš-Palúdzka si pripomenuli veriaci v nedeľu 9. augusta v evanjelickom kostole. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 17.8.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart