Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

O digitalizácii archívnych materiálov

Na pozvanie brata generálneho biskupa Miloša Klátika nás na GBÚ v Bratislave 15. decembra 2010 navštívil riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Na Ministerstve financií SR sa 14. 12. 2010 stretli minister financií Ivan Mikloš a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.

 

Edita Škodová | 16.12.2010

viac

Z rokovania na Úrade vlády SR

V stredu 8. 12. 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským. Na rokovaní sa zúčastnili hlavná ekonómka GBÚ Marta Stašiniaková a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 15.12.2010

viac

Zamestnanci biskupských úradov sa stretli

Tradičné predvianočné stretnutie zamestnancov biskupských úradov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo tentoraz na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave 13. 12. 2010. Pracovníkov biskupských úradov pozdravil aj brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 14.12.2010

viac

Adventné služby Božie na úrade vlády

V stredu 8. 12. 2010 sa v kaplnke na Úrade vlády SR konali evanjelické služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý predtým absolvoval stretnutie s vedúcim ÚV Viktorom Nižňanským.

 

Edita Škodová  | 13.12.2010

viac

SPK v Dunajsko-nitrianskom senioráte

Vo štvrtok 9. decembra sa duchovní Dunajsko-nitrianskeho seniorátu stretli v Zlatých Moravciach na svojej pravidelnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Hosťom decembrovej SPK bol brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss | 13.12.2010

viac

Slávnosť inštalácie v Prievoze

Slávnosť inštalácie zborového farára Norberta Hajského a uvedenia do funkcie zborovej dozorkyne Ľudmily Holekovej sa konala v CZ Bratislava-Prievoz 21. 11. 2010 za účasti gen. biskupa Miloša Klátika.

 

Eva Germanová, ev. a. v. farárka | 13.12.2010

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2010

Posledné tohtoročné stretnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. 12. 2010 v Bratislave. Na úvodnej pobožnosti, ktorú v modlitebni GBÚ mal brat generálny biskup Miloš Klátik, boli do funkcií uvedení náhradní členovia Generálneho súdu Jaromír Šuma a Ľubomír Trnavský.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 6.12.2010

viac

Generálny biskup v Trenč. Stankovciach

1. adventná nedeľa 28. 11. 2010 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce nielen začiatkom nového cirkevného roka a jeho slávnostnej polovice, ale aj významnou nedeľou tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Jarmila a Milan Petrulovci | 3.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart