Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 4-2011 zo dňa 27. 5. 2011

Zasadnutie GP ECAV na Slovensku, ktoré sa posledný raz pred synodou opäť zišlo 27. mája 2011 v Bratislave, sa tentoraz nieslo trochu v komornejšej atmosfére, nakoľko zo 16 riadnych členov sa pre pracovné povinnosti museli ospravedlniť šiesti.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 30.5.2011

viac

Ďalšie ocenenie známky k Žilinskej synode

Na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave sa 17. mája 2011 konala milá slávnosť – prijatie u pána 1. podpredsedu vlády SR a ministra Jána Figeľa pri príležitosti ocenenia poštovej známky "400. výročie Žilinskej synody".

 

Dušan Vagaský | 28.5.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Rumunsku

14. – 15. mája 2011 sa v Sibiu v Rumunsku konalo centrálne podujatie v rámci medzinárodného ekumenického projektu Podunajská vlna mieru. Za ECAV na Slovensku sa zúčastnila tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.

 

Marcela Kmeťová | 23.5.2011

viac

420. výročie CZ ECAV Senica

V nedeľu 15. 5. 2011 si v Senici pripomenuli 420. výročie založenia svojho evanjelického cirkevného zboru. Na slávnosti boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou, primátor mesta Ľubomír Parízek, prednostka mestského úradu Katarína Vrlová a delegácia zo Slovinska vedená farárom Gejzom Filom.

 

Oľga Zlochová | 19.5.2011

viac

Rokovanie na MSVaR SR

Na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny SR sa 10. mája 2011 stretli minister Jozef Mihál a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a zástupcu riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera.

 

Ján Gasper, ED ECAV | 17.5.2011

viac

Za prehĺbenie židovsko-kresťanského dialógu

V piatok 6. mája 2011 generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik v spoločnosti prof. ThDr. Juraja Bándyho, vedúceho Katedry Starej zmluvy na Teologickej fakulte UK v Bratislave, a Dušana Vagaského, riaditeľa GBÚ, prijal na GBÚ v Bratislave prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD., čestného predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, Dr. Štefániu Sališovú, predsedníčku Spoločnosti kresťanov a Židov na Slovensku,...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 13.5.2011

viac

Pripravujú vydanie Zbierky zákonov

5. 5. 2011 sa na GBÚ konalo zasadnutie pracovnej skupiny, ktorú zvolal generálny biskup Miloš Klátik, aby sa posúdila konečná forma Zbierky zákonov pripravovanej na vydanie v ich aktuálnom znení. Nam pracovnom rokovaní sa okrem generálneho biskupa zúčastnili spracovatelia jednotlivých časti - bratia farári Ján Bunčák a Jaromír Šuma.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 6.5.2011

viac

Stretnutie s predsedom Žilinského samosprávneho kraja

Predsedníctvo ECAV na Slovensku - generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga -prijalo 2. mája 2011 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Na stretnutí sa zúčastnil riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský a tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá.

 

Daniela Veselá | 4.5.2011

viac

Slávnosť posvätenia nového ev. kostola v rakúskom Hainburgu

V sobotu 30. apríla t. r. bola v rakúskom mestečku Hainburg posviacka nového ev. kostola M. Luthera. "Nový kostol je miestom tolerancie a zmierenia," povedal superintendent domácej diecézy Dolné Rakúsko Paul Weiland. Slovo Božie zvestoval biskup ECAV v Rakúsku Michael Bünker.

 

V. Láska, -eš- | 4.5.2011

viac

Zo zasadnutia SLZ v Londýne

V dňoch 6. – 8. apríla 2011 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na konferencii Svetového luteránskeho zväzu v Londýne, kde sa stretli zástupcovia európskych luteránskych cirkví s cieľom zhodnotiť doterajšiu činnosť a nájsť cestu na zlepšenie komunikácie medzi regiónmi.

 

Daniel Szadvári | 27.4.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart