Stretnutie po pätnástich rokoch od ordinácie

Bolo to len nedávno, keď sme stáli pred oltárom v kežmarskom kostole a sľubovali, že budeme podľa najlepšieho vedomia a svedomia plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza. Aspoň sa to nám všetkým, ktorí sme sa 29. augusta tohto roku stretli v Dudinciach, tak zdalo.

 

Jaroslav Petro, ev. farár, Obišovce | 6.9.2012

viac

Vzácni hostia v Špaňom Poli

Maličká obec Španie Pole na Gemeri nedávno mala tú česť privítať milú návštevu: generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou, farára Johannesa-Christiana Burmeistera z Nemecka aj bývalého miestneho farára Miroslava Synaka.

 

Margita Ganajová, Kameňany | 5.9.2012

viac

Z ordinácie novokňazov 2012

V Evanjelickom a. v. kostole v Michalovciach sa 28. júla 2012 konala slávnosť ordinácie novokňazov, na ktorej zložilo ordinačný sľub deväť nových kaplánov našej cirkvi. Viac v článku v Ev. posle spod Tatier č. 33.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.8.2012

viac

Konferencia ELSA tentoraz na Slovensku

V dňoch 26. júla až 1. augusta 2012 sa 19 pracovníkov s deťmi z Anglicka, Dánska, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a zo Slovenska stretlo na 6. konferencii ELSA, ktorá sa konala v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 22.8.2012

viac

Stretnutie po 10 rokoch

Pred desiatimi rokmi sme spoločne odriekali promočný a mnohí z nás aj ordinačný sľub. Dnes získané vzdelanie na EBF UK uplatňujeme v praktickom živote a s pomocou Božou slúžime na Pánovej vinici v rôznych povolaniach.

 

Zuzana Szabóová, ev. farárka, Príbovce | 21.8.2012

viac

Zo zasadnutia Spoločnosti cirkevnej hudby

Na podnet sestry Ivany Sabanošovej, M.S.M., uverejňujeme správu TK KBS z 10. augusta 2012 k problematike cirkevnej hudby na Slovensku.

 

Ivana Sabanošová, sabanoso@gmail.com | 15.8.2012

viac

Na pohrebe arcibiskupa prešovského a Slovenska

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví Miloš Klátik a dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol sa 9. 8. 2012 zúčastnili na pohrebe vladyku Jána, arcibiskupa prešovského a Slovenska, najvyššieho predstaviteľa pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 13.8.2012

viac

Služba kantora je dôležitá

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 8. − 11. júla 2012 pripravil pre kantorov kantorský kurz s názvom „Kantorská služba organistu", ktorý sa už tradične uskutočnil na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 19 kantorov našej cirkvi.

 

Katarína Juríková, EBF UK  | 23.7.2012

viac

Udelenie Ceny Leonarda Stöckela 2012

Na hlavných službách Božích počas III. evanjelických cirkevných dní 30. júna 2012 na Námestí republiky v Lučenci bola odovzdaná Cena Leonarda Stöckela za rok 2012. Ocenené boli tri osobnosti ECAV na Slovensku: prof. ThDr. Igor Kišš, doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., a spisovateľ Ivan Kadlečík.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 5.7.2012

viac

Dve pamätné tabule v Dačovom Lome

V 3. nedeľu po Sv. Trojici 24. 6. 2012 sme mali v CZ Dačov Lom zborovú slávnosť, na ktorej sme privítali dôstojného brata generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý nám poslúžil zvesťou Božieho slova, a vznešeného brata seniora HOS Miroslava Dubeka, ktorý vykonal posviacku dvoch pamätných tabúľ.

 

Juraj Macko, zborový farár, Dačov Lom | 2.7.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart