Reformácia po praslici – seminár SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien usporiadalo v dňoch 4. – 5. mája 2012 v Agapé vo Svätom Jure seminár pod názvom „Reformácia po praslici“ – prvý z troch seminárov medzinárodného projektu, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie v roku 2017.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 12.6.2012

viac

Generálny biskup dostal plaketu za rozvoj ekumény

V máji tohto roku bol generálny biskup Miloš Klátik ocenený aj Plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji ekumény.

 

-mk-, EPST č. 23/2012 | 11.6.2012

viac

Generálny biskup na rokovaní na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 7. 6. 2012 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stretol generálny biskup Miloš Klátik s pánom ministrom Dušanom Čaplovičom.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 8.6.2012

viac

Najvyšší predstavitelia GEKE u generálneho biskupa

V stredu 6. júna 2012 sa na GBÚ ECAV v Bratislave stretli Michael Bünker, generálny tajomník Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), biskup ECAV v Rakúsku, a Thomas Wipf, výkonný prezident GEKE, emeritný prezident Rady švajčiarskeho evanjelického cirkevného spolku, aby rokovali s generálnym biskupom Milošom Klátikom, predsedom Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.6.2012

viac

Strom reformácie zasadili v Badíne

Zaujímavá myšlienka „ Strom reformácie“ našla svoju pôdu aj v našom CZ Badín. K jej realizácii došlo 2. 6. 2012 podvečer, keď sa v našom zbore na naše pozvanie, medzi mnohými pracovnými povinnosťami, zastavil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Roman Dovala, zborový farár | 6.6.2012

viac

U prezidenta SR k oslavám Cyrila a Metoda

Na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa v Prezidentskom paláci 4. júna 2012 stretli predstavitelia štátu, cirkví, zástupcov samosprávy a spoločenských inštitúcií v súvislosti s prípravou osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína − Cyrila a Metoda na naše územie.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.6.2012

viac

Zo zasadnutia GP 3 - 2012

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 1. júna 2012 v Prešove. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 4.6.2012

viac

Svätodušné sviatky v Rimavskej Sobote

Počas tohtoročných svätodušných sviatkov sme si na službách Božích v CZ ECAV Rimavská Sobota pripomenuli aj striebornú konfirmáciu. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka | 4.6.2012

viac

Miloš Klátik v Rade solidarity a rozvoja

Generálny biskup Miloš Klátik prijal ponuku predsedu vlády SR Róberta Fica na členstvo v Rade solidarity a rozvoja. Tento poradný orgán vlády SR bol kreovaný len uplynulý týždeň, má za sebou však už tri zasadnutia a ďalšie je zvolané na najbližší utorok.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 26.5.2012

viac

K 220. výročiu posvätenie chrámu v Opinej

V nedeľu po Vstúpení 20. mája 2012 sa v evanjelickom chráme v Opinej konali slávnostné služby Božie venované 220. výročiu posvätenia chrámu, ako aj 20. výročiu založenia školy pre hluchoslepé deti v Červenici (filiálka CZ Opiná). Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Radoslav Grega, zborový farár | 25.5.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart