Pomoc pri záplavách v Srbsku

S cieľom pomôcť bratom a sestrám v Srbsku, ktorí boli postihnutí záplavami, v duchu slov apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (G 6, 2) Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 23. mája 2014 odoslala materiálnu humanitárnu pomoc do miest Ljubovija a Smederevska Palanka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 25.5.2014

viac

Vyhodnotenie podporených projektov

V dňoch 12. − 13. mája 2014 sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku a zástupcovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) stretli so zástupcami farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľubica Sobanská, ZED | 19.5.2014

viac

Zo slávností k 95. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Pietne spomienkové slávnosti pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika sa konali 3. – 4. mája 2014 na Bradle, v Košariskách a v Brezovej pod Bradlom. Zúčastnil sa na nich aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.5.2014

viac

Posledná rozlúčka s bratom Ivanom Štefanom Šenšelom

Predstavitelia ECAV na Slovensku, dištriktov, Liptovsko-oravského seniorátu a CZ ECAV Liptovská Porúbka, členovia rodiny, kolegovia a priatelia sa 12. apríla 2014 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku rozlúčili s JUDr. Ivanom Štefanom Šenšelom, ktorý zomrel 10. apríla 2014 v Liptovskom Mikuláši vo veku nedožitých 91 rokov.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 17, 30. 4. 2014, s. 6 − 7 | 12.5.2014

viac

Habilitačná prednáška Moniky Zaviš

V aule EBF UK sa 11. apríla 2014 o 8.30 hod. zhromaždili mnohí členovia akademickej obce, ako aj širokej verejnosti na habilitačnej prednáške PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD., ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Inštitúte kontextuálnej teológie EBF UK.

 

Radim Pačmár, doktorand EBF UK | 6.5.2014

viac

Veľká noc 2014 v našich médiách

Na Veľký piatok 18. apríla 2014 RTVS − Slovenská televízia na Jednotke odvysielala priamy prenos pašiových služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Lubine. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2014

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 2 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa na svojom druhom zasadnutí tohto roku zišlo 11. apríla 2014 v Bratislave. Úvodnú pobožnosť v modlitebni GBÚ mal Daniel Midriak.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.4.2014

viac

Generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi bol udelený vedecko-pedagogický titul docent

Do radu docentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa po splnení kritérií na získanie titulu docent, schválenými Vedeckou radou UK v Bratislave, zaradil aj generálny biskup ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., ktorý už dlho pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre systematickej teológie EBF UK v Bratislave.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK; Juraj Bándy, predseda habilitačnej komisie | 2.4.2014

viac

Zo zasadnutia Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 26. a 27. marca 2014 sa v priestoroch Evanjelického mládežníckeho centra v Stuttgarte uskutočnilo zasadnutie Stáleho výboru Trojpartnerstva, ktoré funguje už vyše dvadsať rokov medzi našou ECAV na Slovensku, Evanjelickou krajinskou cirkvou vo Württembersku a Evanjelickou cirkvou stredného Nemecka.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 31.3.2014

viac

Zbor biskupov zasadal so seniormi

V stredu 5. marca 2014 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave stretol na spoločnom zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami jednotlivých seniorátov ECAV na Slovensku.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 14.3.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart