Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

"Dať vám budúcnosť s nádejou" (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť

 

Svetlana Bartoňová, členka Výboru na ochranu Božieho stvorenstva | 5.12.2018

viac

Myjavskí konfirmandi pri tabuli padlých v 1.svetovej vojne

11.novembra 2018 o 11.hod.sa rozozvučali zvony po celom svete, aj na vežiach v našej cirkvi, na pamiatku 100. výročia ukončenia 1.svetovej vojny. Vojny, ktorá spôsobila obrovské utrpenie v rodinách, do ktorých sa nevrátili otcovia i synovia, padlí na bojiskách. Preto na ich pamiatku myjavskí katechuméni a konfirmandi po sobotnom vyučovaní položili kytice pod tabule padlých, ktoré sú vo vestibule Mestského úradu na Myjave. Do prachu zabudnutia zapadli...

 

Samuel J. Mišiak | 5.12.2018

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Dňa 14. novembra 2018 sa v sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave uskutočnilo v poradí už 14. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa na ňom zúčastnil predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, zástupca generálneho biskupa ECAV na Slovensku Slavomír Sabol,...

 

Dušan Vagaský, GBÚ | 16.11.2018

viac

Cena Mesta Zvolen udelená kňazovi

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Zvolen prežíval 8.novembra 2018 v Divadle JGT vo Zvolene mimoriadnu udalosť. Po prvýkrát v novodobej histórii, bolo udelené najvyššie vyznamenanie Cena Mesta Zvolen kňazovi ,a to nášmu bývalému zborovému farárovi Mgr. Jánovi Podlesnému, ktorý vo Zvolen pôsobil vyše 17 rokov. Tých 17 rokov jeho pôsobenia medzi nami, mu umožnilo stretávať sa a spolupracovať aj s mnohými predstaviteľmi vo verejnom živote. Na slávnostnom...

 

Mgr. Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa Cirkevného zboru ECAV Zvolen | 15.11.2018

viac

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

V Hlbokom sme si v októbri pripomenuli 175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí farári Myjavského seniorátu, medzi nimi aj - dnes už vyše 80-ročný - bývalý hlbocký farár Miroslav Hvožďara st. Kázňou slova Božieho poslúžil konsenior MYS Peter Švehla. Kázal na text 1J 5, 4: pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Pripomenul...

 

Oľga Zlochová, Senica | 14.11.2018

viac

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Aj Závažná Poruba si pripomenula 100 rokov od skončenia Veľkej vojny. V tejto vojne padlo 42 občanov tejto obce. Ich mená sú vytesané na pomníku. V čase vojny sa zlo rútilo na obec samospádom. Na nižnom konci zhoreli štyri domy. Nákazlivá španielka „úradovala“ tak, že v jednom dni sa kopali aj tri hroby. Potom prišlo v roku 1917 sucho. Hrozil hladomor. K tomu prichádzali zmrzačení vojaci z fronty. V nedeľu 11. novembra 2018 o 10.00 hodine sa...

 

Dušan Migaľa | 14.11.2018

viac

MYJAVA V JUBILEJNOM ROKU

ZBOROVÝ DEŇ A VEČERA PÁNOVA V PRESBYTERSKÝCH RODINÁCH

 

Samuel Ján Mišiak, CZ Myjava | 14.11.2018

viac

ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej Trojici, sviatočný deň, kedy si náš národ pripomínal 100. výročie vzniku Československej republiky, bola v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija milosťou sprevádzaná s výnimočným nádychom. Slávnostné služby Božie pri príležitosti POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME sa niesli v znamení vďačnosti, v rámci ktorých bola spoveď s prisluhovaním velebnej sviatosti Večere Pánovej a konal sa v poradí tretí Zborový deň s témou Arménsko -...

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija  | 14.11.2018

viac

V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

28. október bol výnimočným dňom v Dolných Salibách. Duchovný stánok cirkevného zboru oslávil 140. výročie svojho posvätenia. Slávnostným kazateľom na dvojjazyčných jubilejných službách Božích bol emeritný vojenský biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku brigádny generál Dr. Pál Lackner, liturgoval Olivér Nagy zborový farár. Na úvod v podaní dvoch sestier Ibolya Morovics a Vlasty Kasalovej odzneli básne napísané k pamiatke posvätenia chrámu. Cirkevný zbor...

 

Olivér Nagy, CZ Dolné Saliby | 14.11.2018

viac

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.11.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart