DNI JOZEFA MILOSLAVA HURBANA V TRENČÍNE

V dňoch 17. a 22. 4. 2007 sa v Trenčíne v rámci Roka Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnili Dni Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátormi podujatia boli Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR v Trenčíne, mesto Trenčín a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne. Seminár, ako aj slávnostné služby Božie sa stretli s veľkým záujmom predstaviteľov našej cirkvi,...

 

Mgr. Ján Bunčák | 29.4.2007

viac

Oslavy 300. výročia Ružomberskej synody

10. celoslovenské stretnutie Duchovné hodnoty pre dnešok sa tento rok konalo v Ružomberku, a to pri príležitosti 300. výročia Ružomberskej synody (pozri tu a tu) a 40. výročia úmrtia evanjelického biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu (pozri tu). Ružomberská synoda a jej duša Daniel Krman so snahou o čistotu našej viery na začiatku 18. storočia; Vladimír Pavel Čobrda – tiež obhajca pravej viery na začiatku 20. storočia, vzdorovanie útokom zvonku i rozporom vnútri cirkvi... To tu ešte nebolo! – počujeme často. Ale opak je pravdou. Už to tu bolo, a nie raz, a nezriedka ešte v problematickejšej podobe. Je až zarážajúce, ako sa história v mnohých ohľadoch opakuje. Mali by sme ju lepšie poznať a mali by sme sa z nej poučiť.

 

Edita Sabolíková | 28.4.2007

viac

Stretnutie s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 18. apríla 2007 stretol v Győri s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku Jánosom Ittzésom. Išlo o vstupné stretnutie, ktoré sa konalo na pozvanie Jánosa Ittzésa a z rozhodnutia GP ECAV, ktoré poverilo generálneho biskupa rokovať s partnerskou Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Maďarsku vo veci prípravy dohody o vzájomnej spolupráci.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac

Stretnutie kresťanov šiestich národov bude v Bratislave

Na generálnom biskupskom úrade sa 16. apríla 2007 konalo prvé zasadnutie seniorálneho prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov, ktoré sa bude konať v Bratislave, a to v čase od 27. 7. do 29. júna 2008. Delegovaní zástupcovia jednotlivých seniorátov sa zišli s ďalšími budúcimi spolupracovníkmi, aby sa zaoberali riešením základných organizačných otázok a pripravili prvé stretnutie medzinárodného prípravného tímu, ktoré sa uskutoční 25. mája 2007 v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac

Generálny dozorca odovzdal pozdravy v mene ECAV

Generálny dozorca ECAV Pavel Delinga mal mimoriadne rušný záver týždňa a víkendové dni. Vo štvrtok 19. apríla 2007 sa na pozvanie apoštolského nuncia v SR Mons. Henryka Jósefa Nowackého zúčastnil aj s manželkou na slávnostnej omši pri príležitosti 2. výročia zvolenia pápeža Benedikta XVI., ktorá sa konala v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.4.2007

viac

Prvá etapa rekonštrukcie GBÚ zavŕšená

Generálne presbyterstvo sa na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2007 zaoberalo reštrukturalizáciou Generálneho biskupského úradu a s účinnosťou od 29. 1. 2007 schválilo zmenu Organizačného poriadku GBÚ ECAV na Slovensku. Počet pracovníkov ústredia bol znížený z 32 na 19. Funkcie boli kumulované tak, aby sa pokryli všetky oblasti činností, a pritom nebol narušený chod úradu. Cieľom tejto zmeny bolo zefektívnenie práce GBÚ a zníženie nákladov vynakladaných...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 20.4.2007

viac

Starostlivosť o hnuteľné a výtvarné pamiatky

V klubových priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa 18. apríla 2007 uskutočnil ďalší diskusný večer na tému Základná starostlivosť, ochrana a obnova hnuteľných a výtvarných pamiatok. Prednášala Mgr. Eva Ševčíková, vedúca oddelenia starostlivosti o hnuteľné pamiatky Pamiatkového úradu SR so sídlom v Bratislave. Diskusný večer zorganizoval Teologický domov EBF UK v spolupráci s projektom Rozvoj kresťanského šafárenia v ECAV na Slovensku (ECAV). Bol určený nielen pre študentov EBF UK, ale aj pre širokú verejnosť, ktorú zaujíma uvedená problematika.

 

Jana Mináčová | 20.4.2007

viac

Prezident SR na evanjelických službách Božích

Na Veľký piatok si kresťania na celom svete pripomínajú umučenie a smrť na kríži Ježiša Krista, nášho Pána, Vykupiteľa a Spasiteľa, ktorý sa obetoval za hriechy ľudstva a zabezpečil nám tak večný život aj po smrti. V tomto roku sa veľkopiatočné pašiové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konali v nezvyčajne slávnostnom ovzduší, pretože ich svojou prítomnosťou poctil pán prezident Ivan Gašparovič, ktorý prijal pozvanie Predsedníctva ECAV na Slovensku a petržalského cirkevného zboru.

 

Edita Sabolíková | 11.4.2007

viac

Generálny biskup ECAV sa vrátil z návštevy Švédska

Z oficiálnej návštevy Švédskej evanjelickej cirkvi sa včera vrátil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Najskôr sa ako zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zúčastnil na slávnostnej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Svetového luteránskeho zväzu. Miestom konania konferencie bolo mesto Lund neďaleko Malmő, kde bola táto organizácia založená, a organizoval ju Svetový luteránsky zväz. Bolo na nej prítomných asi 400 hostí z celého sveta, z toho vyše 100 luteránskych biskupov.

 

Edita Sabolíková | 30.3.2007

viac

Očakávané sa stalo skutočnosťou

Predstavitelia Zboru biskupov ECAV na Slovensku a členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) sa 19. marca 2007 opäť stretli, tentoraz v priestoroch Seniorského úradu Turčianskeho seniorátu v Necpaloch, s cieľom pokračovať v začatých rozhovoroch z novembra 2006 ohľadom spolupráce pri vzdelávaní a sociálnej pomoci ordinovaným.

 

Jozef Vereščak, tajomník ZED | 29.3.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart