75. výročie posvätenia chrámu Božieho v Turanoch

Dňa 26. 4. 2009 sme si v turianskom chráme Božom pripomenuli 75. výročie jeho posvätenia. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik a medzi hosťami nechýbali brat farár Ján Ľachký, sestry farárky Sidonia Horňanová, Lenka Sedláčková a Anna Ľachká (všetci pochádzajú z nášho CZ).

 

Viera Jarošová | 10.6.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa uskutočnilo 29. mája 2009 v Prešove. Po úvodnej pobožnosti sestry A. Jakušovej GP pokračovalo pracovnou časťou, a to schválením zápisnice z minulého GP z 3. 4. 2009 a správou o plnení jeho uznesení.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.6.2009

viac

Vedecká rada k Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Prvé zasadnutie vedeckej rady k príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 11. mája 2009. Za ECAV boli prítomní členovia Predsedníctva ECAV na Slovensku, dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol a ďalší.

 

-eš- | 9.6.2009

viac

Slávnosť v CZ ECAV Merník

Tohtoročná svätodušná nedeľa (31. 5. 2009) bola pre CZ v Merníku (ŠZS) zvlášť slávnostným dňom. Uskutočnila sa posviacka obnovenej strechy na ich kostole a pripomenuli si 218. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho i 20. výročie úmrtia Jána Balka, ktorý tu ako kazateľ pôsobil 28 rokov. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Lenka Wagnerová, zborová kaplánka CZ Prešov | 8.6.2009

viac

Nemecké ev. cirkevné dni – Brémy 2009

Nemecké evanjelické cirkevné dni (DEKT) sa tohto roku uskutočnili v Brémach v dňoch 20. až 24. mája 2009. Za Ekumenickú radu cirkví v SR sa na nich zúčastnil generálny tajomník Mgr. Ladislav Krpala a za ECAV na Slovensku riaditeľ GBÚ Ing. Dušan Vagaský.

 

Ladislav Krpala | 5.6.2009

viac

Jubilejná konfirmácia v Stredných Plachtinciach

V prvú nedeľu po Veľkej noci, 19. apríla 2009, prežíval Cirkevný zbor ECAV Stredné Plachtince (Novohradský seniorát) prekrásnu slávnosť. Na pozvanie zborového predsedníctva zavítal k nám brat generálny biskup Miloš Klátik so svojou manželkou na pekný zborový deň - slávnosť jubilejnej konfirmácie po 50-ich rokoch.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár | 5.6.2009

viac

Landesmissionfest - nové kontakty s Nemeckom

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa vrátil z návštevy Nemeckej evanjelickej cirkvi, ktorú absolvoval v dňoch 15. – až 18. mája. 16. 5. sa zúčastnil na službách Božích, ktoré sa konali k 475. výročiu evanjelickej cirkvi v Stuttgarte.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

300. výročie posvätenia chrámu Božieho v Poľskom Tešíne

V dňoch 21. – 24. mája 2009 sa konali oslavy 300. výročia posvätenia chrámu Božieho v Poľskom Tešíne. Za predsedníctvo ECAV na Slovensku sa na nich zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý tu v nedeľu po Vstúpení – Exaudi kázal na službách Božích na text Iz 2, 1 - 5, a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

-ek- | 27.5.2009

viac

Podpis zmluvy v Českom Tešíne

V Českom Tešíne dňa 24. 5. 2009 podpísal generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga zmluvu medzi ECAV na Slovensku a Sliezskou cirkvou evanjelickou a. v. v ČR, zastúpenou Stanislavom Piętakom, biskupom SCEAV, a Adamom Cieslarom, kurátorom SCEAV.

 

-ek | 27.5.2009

viac

Akademické služby Božie na záver akademického roka 2008-2009

13. mája 2009 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konali akademické služby Božie na záver akademického roka 2008/2009. Stretli sa na nich pedagógovia, zamestnanci a študenti fakulty. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Erika Valková–Krišťáková, spirituálka EBF  | 19.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart